CathSoc

CathSoc Commission 2017/2018

 • Central Council
  • Guv'nor: Keoni D'Souza
  • Amanuensis: Sabina Phamová
  • Ancillary: Ekene Obiorah
 • Consultative Company
  • Paterfamilias: Fr Carlito Reyes
  • Materfamilias: Sr Brigid Mulvaney

Newsletter: bit.ly/CathSocNewsletter

November 2017: The following content is yet to be updated

The Catholic Society is a part of the Ecumenical Chaplaincy of the University.  It is a community that is attached to the parish of St. Benedict, Sketty. The Catholic Society is literally a Catholic Community.  The word Catholic means universal or worldwide.  Our Society has members from Brazil, Burma, China, Czechoslovakia, England, India, Italy, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Palestine, the United States, and Zimbabwe.  Our assistant chaplain is from Ireland and our chaplain is from the Philippines.

Our community pretty much lives according to the model of the early Christian community.  We join the Eucharistic celebration at St. Benedict, Sketty every Sunday at 11:00 a.m.  Then we gather at the parish hall for our Sunday meals.  Students take turn in preparing food for the community and once a month the chaplain prepares the food.  This is an opportunity to build or strengthen our ties after being nourished by the Bread of life in the Mass.

After lunch our students proceed to the convent of the Missionaries of Charity to help them in their charity works.  This adds an apostolic dimension to our students’ spirituality. Our community joins St. Benedict parish every Tuesday for our Marian devotion and Eucharist.  The 7:00 p.m. Mass at St. Benedict is for students.  We lead the rosary and do the readings for the mass.  Then we proceed to the parish hall for our meal.  After our meal we gather together for a prayer session called Lectio Divina. 

On Wednesdays students gather for lunch at the chaplaincy.  We share food with our non-Catholic Christian brothers and sisters.  This will begin on 23 October.  Different Christian denominations take turn in preparing the lunch.

 Every Friday during term time at 1:15 p.m. We celebrate mass at the chaplaincy.  After mass we have light refreshment.

We organize out of town trips where we meet Catholic Societies in other university and also attend theology public lectures organized by our head chaplain, Fr. Nigel John.  The public lectures give students opportunities to deepen their faith, nourish their mind, and be inspired by the wisdom and discipline of guest lecturers.

For Confessions, counselling or Sacremental preparations, get in touch with us or see Rev Fr Carlito for more information.

Cymdeithas Gatholig

Mae'r Gymdeithas Gatholig yn rhan o Caplaniaeth Ecwmenaidd y Brifysgol. Mae'n gymuned sydd ynghlwm a plwyf St. Benedict, Sgeti. Mae'r Gymdeithas Gatholig yn llythrennol yn Gymuned Gatholig. Mae'r gair Catholig yn golygu cyffredinol neu byd-eang. Mae gan ein Cymdeithas aelodau o Frasil, Burma, Tsieina, Tsiecoslofacia, Lloegr, India, yr Eidal, Malaysia, Nigeria, Pacistan, Palestina, yr Unol Daleithiau, a Zimbabwe. Mae ein caplan cynorthwyol yn dod o Iwerddon ac mae ein caplan yn dod o Ynysoedd y Philipinau.

Mae ein cymuned 'n mwy neu lai yn byw yn ôl y fodel cynnar o’r gymuned Gristnogol. Rydym yn ymuno â'r dathliad Ewcharistaidd yn St. Benedict, Sgeti bob dydd Sul am 11:00. Yna, rydym yn casglu yn y neuadd blwyf ar gyfer ein prydau Sul. Mae myfyrwyr yn cymryd eu tro wrth baratoi bwyd ar gyfer y gymuned ac unwaith y mis mae'r caplan yn paratoi'r bwyd. Mae hwn yn gyfle i adeiladu neu gryfhau ein cysylltiadau ar ôl cael ei maeth gan y Bara’r Bywyd yn yr Offeren.

Ar ôl cinio mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i leiandy y Cenhadon Elusen i'w helpu yn eu gwaith elusennol. Mae hyn yn ychwanegu dimensiwn apostolaidd i ysbrydolrwydd ein myfyrwyr. Mae ein cymuned yn ymuno a plwyf St. Benedict bob dydd Mawrth ar gyfer ein hymroddiad Marian a Cymun. Mae'r Offeren 7yh yn St Benedict ar gyfer myfyrwyr. Rydym yn arwain y gweddïau a gwneud y darlleniadau ar gyfer yr offeren. Yna, rydym yn symud ymlaen i'r neuadd blwyf ar gyfer ein pryd bwyd. Ar ôl ein pryd rydym yn casglu at ei gilydd ar gyfer sesiwn gweddi o'r enw Lectio Divina.

Ar ddydd Mercher mae myfyrwyr yn ymgynnull am cinio yn y gaplaniaeth. Rydym yn rhannu bwyd gyda'n brodyr a'n chwiorydd Cristnogol nad ydynt yn Gatholig. Bydd hyn yn dechrau ar 23 Hydref. Mae enwadau Cristnogol gwahanol yn cymryd eu tro wrth baratoi'r cinio.

Bob dydd Gwener yn ystod y tymor am 1.15yb. Rydym yn dathlu offeren yn y gaplaniaeth. Ar ôl offeren rydym yn cael lluniaeth ysgafn.

Rydym yn trefnu teithiau lle byddwn yn cwrdd Cymdeithasau Catholig ym mrhifysgolion eraill a hefyd yn mynychu darlithoedd cyhoeddus diwinyddiaeth a drefnwyd gan ein prif gaplan, Tad Nigel John. Mae'r darlithoedd cyhoeddus yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddyfnhau eu ffydd, meithrin eu meddwl, a cael eu hysbrydoli gan doethineb a disgyblaeth darlithwyr gwadd.

Ar gyfer Cyfaddefiadau, cwnsela neu baratoadau Sacremental, cysylltwch â ni neu siaradwch â’r Parch Tad Carlito am ragor o wybodaeth.

Committee

President
Cathsoc Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)