Christian Union

The Christian Union exists to create a comfortable environment for Christians and those who are interested in Christianity to meet. Welcoming Christians from different backgrounds to unite around the gospel and share Jesus on Campus.

We do this in a variety of ways from doing outreach in our Events week in February, to meeting with one another on a Monday night, and enjoying fellowship on weekends away! We welcome anyone to join us who shares a faith in Christ as Saviour or wants to know more about what we believe.

Mae’r Undeb Cristnogol yn bodoli i greu amgylchedd cyfforddus ar gyfer Cristnogion a rheiny sydd â diddordeb mewn Cristnogaeth i gwrdd.  Rydym ni’n croesawu Cristnogion o wahanol cefndiroedd i ddod at ei gilydd o gwmpas yr efengyl a rhannu Crist ar gampws.

Rydym ni’n gwneud hyn mewn amrywiad o ffyrdd o wneud allgymorth yn ein wythnos Digwyddiadau yn Chwefror, i gwrdd â’n gilydd ar nos Lun, a mwynhau ein gilydd ar benwythnosau i ffwrdd!  Rydym yn croesawu unrhyw un i ymuno â ni sy’n rhannu ffydd mewn Crist fel Gwaredwr neu sydd am wybod mwy am ein credoau.

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)