Law

SWANSEA UNIVERSITY LAW SOCIETY

The Law Society aims to provide general support and specific legal career advice & opportunities to any student wishing to persue a career in law. In order to achieve this objective we provide a number of services and events, such as:

 • Law Society Book Sale, where you can purchase core texts and helpful revision guides at a fraction of the retail price.
 • We work alongside the Advocacy Training Programme.
 • The Annual Legal Networking Dinner, where students can network at a formal event with both peers and professionals. 
 • Mooting competitions across the UK.
 • Socials.
 • Guest Speakers.
 • Trips to a number of UK wide firm open days, careers events and law related seminars.
 • CV, application form and interview skills workshops.
 • Merchandise.

We have successful partnerships with the Unviersity of Law, Amicus and a number of local law firms. This means that the events and talks we host will always be relevant and beneficial to the students we are trying to reach. These partnerships also allow students to build connections with professionals in a much more relaxed environment. Our Facebook page acts as our main forum for you to connect with us (your committee) and with your peers. What's more it allows us to keep you constantly informed of information, oppourtunites and both Law Soc & University wide events. The Facebook page is also where our regular updates will be and where you can find anything you should want to know about the society. 

"Joining the Law Society was the best thing I ever did" -Ben Lewis 2013

Your 2019/20 Law Society Committee:

 • President - Megan Frost 
 • Secretary - Kate Pryce 
 • Treasurer - Marcus Hale
 • Social Secretary - Lauren Shearer

Contact

Follow us on Twitter: @Swansea_LawSoc

Like us on Facebook: Swansea Uni Law Society 2019/20

law@swansea-union.co.uk

CYMDEITHAS Y GYFRAITH PRIFYSGOL ABERTAWE

Amcanion y Gymdeithas y Gyfraith yw darparu cefnogaeth gyffredinol i fyfyrwyr y gyfraith yn ystod eu hastudiaethau ac ar ddechrau eu gyrfaoedd. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn trefnu cynllun cyfeillio lle mae myfyrwyr newydd yn cael eu paru gyda myfyrwyr sy’n dychwelyd er mwyn darparu cymorth bugeiliol ac academaidd fel helpu gyda pharatoi seminar os oes angen.

Bydd nosweithiau cymdeithasol y gyfraith yn cael ei gynnal bob mis a bydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau.

 • Gwerthu Llyfrau Cymdeithas y Gyfraith, lle gallwch brynu testunau craidd a chanllawiau adolygu defnyddiol am ffracsiwn o'r pris manwerthu.
 • Rydym yn gweithio ochr yn ochr â'r Rhaglen Hyfforddi Eiriolaeth.
 • Y Cinio Rhwydweithio Cyfreithiol Blynyddol, lle gall myfyrwyr rwydweithio mewn digwyddiad ffurfiol gyda chyfoedion a gweithwyr proffesiynol.
 • Symud cystadlaethau ledled y DU.
 • Cymdeithaseg. Siaradwyr Gwadd.
 • Teithiau i nifer o ddiwrnodau agored cadarn, digwyddiadau gyrfaoedd a seminarau cysylltiedig â'r gyfraith.
 • CV, ffurflen gais a gweithdai sgiliau cyfweld.
 • Nwyddau.

 

Mae gennym bartneriaethau llwyddiannus ag Unviersity of Law, Amicus a nifer o gwmnïau cyfreithiol lleol. Mae hyn yn golygu y bydd y digwyddiadau a'r sgyrsiau rydyn ni'n eu cynnal bob amser yn berthnasol ac yn fuddiol i'r myfyrwyr rydyn ni'n ceisio eu cyrraedd. Mae'r partneriaethau hyn hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr adeiladu cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol mewn amgylchedd llawer mwy hamddenol. Mae ein tudalen Facebook yn gweithredu fel ein prif fforwm i chi gysylltu â ni (eich pwyllgor) a gyda'ch cyfoedion. Yn fwy na hynny, mae'n caniatáu inni roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am wybodaeth, gwrteithwyr a digwyddiadau'r Gyfraith a Phrifysgol. Mae'r dudalen Facebook hefyd lle bydd ein diweddariadau rheolaidd a lle gallwch ddod o hyd i unrhyw beth y dylech fod eisiau ei wybod am y gymdeithas.

“Ymuno a Chymdeithas y Gyfraith oedd y peth gorau y gwnes i erioed” -Ben Lewis 2013

Eich pwyllgor 2019/20 Cymdeithas y Gyfraith:

 • Llywydd – Megan Frost
 • Ysgrifennydd – Kate Pryce
 • Trysorydd – Marcus Hale
 • Ysgrifennydd Cymdeithasol – Lauren Shearer

Cyswllt

Dilynwch ni ar Twitter: @Swansea_LawSoc

Hoffwch ni ar Facebook: Swansea Uni Law Society 2019/20

law@swansea-union.co.uk

 

Committee

President
Law Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)