Contact Us
Committee
Products
About

We are the Student Minds Society of Swansea University. We are here to help, whether you are affected by mental illness or know someone who is.

It is our aim to contribute to battling the stigma attached to mental illnesses. 

We are here to help if you are affected by mental illness, or know someone who is and would like to help support them.

The Student Minds Society is run by students for students, with the aim of complementing the welfare services that are currently offered at Swansea University. This society is designed to provide a further means of support to students. We aim to promote positive wellbeing on campus, creating understanding and connect people to the resources they need to thrive. The friendly new committee for 2020/21 all have experience in mental health awareness, and we are keen to help and educate students in the best possible way we can. You can find out more about the new committee through meet and greet profiles on our social media pages, or by attending one of our socials*.

We listen to the needs of students, and throughout campaigns, we will address issues that affect so many, ranging from anxiety, eating disorders, stress and depression, by raising awareness and challenging the social stigma. This year, we have plans for Mental Health Awareness Week, guest talks, helpful sessions, and socials, as well as providing general help and support. Whilst
 will be working primarily with the Student Minds charity, we are excited to be working closely with the new Welfare Officer, as well as the Advice and Support centre

The aim of Student Minds is to promote positive mental well-being amongst students. Our society will also aim to reinforce the term "Mental Wealth", where it is used to challenge ideas about mental health issues, as well as emphasising what things can be done to help, not only ourselves but also those around us. 

We'd like as many students as possible to get involved this year! If you have any questions, please contact the committee by emailing studentminds@swansea-societies.co.uk or messaging one of our social media pages.

(*please note that our socials will either be conducted online or in-person, complying with the Welsh Government's rules and guidelines on social distancing.)

 

Ein nod yw cyfrannu at frwydro yn erbyn y stigma sy'n gysylltiedig ag afiechydon meddwl.

Rydyn ni yma i helpu os yw salwch meddwl yn effeithio arnoch chi, neu'n adnabod rhywun sydd ac a hoffai helpu i'w cefnogi. 

Mae'r Gymdeithas Meddyliau Myfyrwyr yn cael ei rhedeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, gyda'r nod o ategu'r gwasanaethau lles a gynigir ar hyn or bryd ym Mhrifysgol Abertawe. Dyluniwyd y gwmdeithas hon i ddarparu dull pellach o gefnogaeth i fyfyrwyr. Eid nod yw hyrwddo lles cadarnhaol ar y campws, gan greu dealltwriaeth a chysylltu pobl â'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ffynnu. Mae gan y pwyllgor newydd cyfeillgar ar gyfer 2020/21 i gyd brofiad mwen ymwybyddiaeth iechyd meddyliol, ac rydym yn awyddus i helpu ac addysgu myfywyr yn y ffordd orau bosibl. Gallwch ddarganfod mwy am y pwyllgor newydd trwy gwrdd a chyfarch profilliau ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, neu trwy fynychu un o'n cymdeithasau cymdeithasol*. 

Rydym yn gwrando ar anghenion myfywyr, a thrwy gydol ymgyrchoedd, byddwn yn mynd i'r afael â materion sy'n effeithio ar gynifer, yn amrywio o bryder, anhwylderau bwyta, straen ac iselder, trwy godi ymwybyddiaeth a herio'r stigma cymdeithasol. Eleni, mae gennym gynllyniau ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddyliol, sgyrsiau gwesteion, sesiynau defnyddiol a chymdeithasau, yn ogystal â darparu cymorth a chefnogaeth gyffredinol. Tra byddwn yn gweithio'n bennaf gyda'r elusen Student Minds, rydym yn gyffrous ein bod yn gweithio'n agos gyda'r Swyddog Lles newydd, yn ogystal â'r ganolfan Cyngor a Chefnogaeth. 

Nod Student Minds yw hyrwyddo lles meddyliol cadarnhaol ymysg myfywyr. Bydd ein cymdeithas hefyd yn anelu at atgyfnerthu'r term "Cyfoeth Meddwl", lle mae'n cael ei ddefynddio i herio syniadau am faterion iechyd meddwl, yn ogystal â phwysleisio pa bethau y gellir eu gweneud i helpu, nid yn unig ein hunain ond heyfd y rhai o'n cwmpas. 

Hoffem gael cymaint o fyfyrwyr â phosbil i gymryd rhan eleni! Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cyslltwch â'r pwyllgor trwy e-bostio studentminds@swansea-societies.co.uk neu anfon neges at un o'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

(*nodwch y bydd ein cymdeithasau naill ai'n cael eu cynnal ar-lein neu'n bersonol, gan gydymffurfio â rheolau a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar bellhau cymdeithasol.)