10 things to do in Swansea, your new home!

There is so much to do in Swansea, and we are sure you’re eager to explore where you’ll be living for the next few years.

You’ve done it, you’ve made the big move to Swansea – Your new home for the next 3 years!

There is so much to do in Swansea, and we are sure you’re eager to explore where you’ll be living for the new few years. From visiting one of the many beaches Swansea has to offer, to a night out on the infamous Wind Street, here are a list of 10 things we recommend you need to do throughout your stay in ‘Swans’:

 

1. A night out on Swansea’s club capital, Wind St.

Are you even a Swansea Uni student if you haven’t stumbled up and down, and in and out of bars Wind Street? Break the ice with your flatmates and experience your first ever Wind Street Wednesday. The ultimate student night for our Home to some of (in our opinion) the best clubs there are, Wind Street has it all!

Start your night off at the heart of GWA ‘Jack Murphey’s’ before heading down to Bambu for a night of good music and good vibes. Don’t worry if Bambu isn’t your thing, try the recently opened Dorothy’s for a night of drag realness and finish off in good ol’ Fiction – if you’re still standing. 

 

2. Join a Society or a Sports Club

Becoming part of a Society or Sports Club is a great way to meet new people and immerse yourself in the proper student lifestyle. Your social life will be non-stop with weekly socials, meetings, and trainings but you’re guaranteed to make unforgettable memories and friends for life. We can’t wait to see you all dressed up for your socials stumbling down Wind Street.

 

3. Catch a sunrise at the beach.

There’s no better sight than a Sunrise over Swansea Bay. Whether you’re an early bird or perhaps you’re just getting home from a night out on the town, be sure to get yourselves down to the beach and watch the sun rise over your new home!  

 

4. Watch the sun set at Rhossili (Worms Head).

Leading on from No.3 - If you’re not an early bird, then we’ve got the perfect alternative for you. Grab a blanket, your favourite snacks & drinks, and have a picnic whilst watching an unforgettable sunset over the Rhossili cliffs. Stunning views, good vibes and even some friendly local ponies, what more could you ask for? Oh, and did we mention that there’s also a pub overlooking the beach below...you’re welcome!

 

5. Attend a Thursday Sin Savers at Sin City.

This is another Swansea student must and everyone's favourite day of the week. A Thursday Sin Savers is the perfect place to catch up and have a boogie with anyone and everyone at Swansea Uni. Be sure to get those Q jumps FAST as they fly out faster than Usain Bolt at a 100m race. With cheap drinks, all your favourite throwback tunes, a Sin Savers is the perfect way to de-stress after a week of Uni lectures.

 

6. Take a walk along the coastal path to Mumbles.

The beautiful thing about Swansea is that you can walk anywhere and everywhere – If the weather is particularly nice one weekend, we recommend taking a stroll and the coastal path to the lovely seaside village that is Mumbles.  The walk may seem long, but the views are always worth it.

If walking isn’t your thing, you can hire a Santander bike from our Campuses. We get going that distance can be thirsty work, but not to worry, there are plenty of restaurants, cafés, and pubs on route to Mumbles for a refreshing pit stop.

 

7. Eat a Joes Ice Cream

You can’t visit Swansea and not experience the beauty of Joes Ice Cream – Come on, you’re a local now!

Made in Wales since 1922 (yes 100 years ago!!), Joes Ice cream has a very special place in a Swansea locals' heart. You can find a Joes parlour in Mumbles, or even a bit closer to home on St. Helens Road – Pop in and grab a sundae, or a plain vanilla with a flake (we don’t judge here).

 

8. Explore the local parks.

Did you know that we have two beautiful parks situated right next to our Singleton Campus? First up and in closest proximity is Singelton Park – The park has so much to offer, from botanical gardens, a ‘pub on the pond’, a mini golf course, and even a boating lake stacked with swan shaped pedalos.

Just a short walk-through Singleton Park, you’ll find Brynmill Park. The park is small but full of joy. There’s a gorgeous pond full of wildlife, you can even purchase birdseed from the kiosk and befriend the local ducklings. The park also has space to enjoy a few sporting activities with friends – We recommend a game of football on the green or bring your own basketball and make use of the free court available.

 

9. Support our Swansea 1’s in a Rugby Match at St. Helens.

Since you’re now a student of Swansea Uni, that means you’re officially a member of the Green & White Army (GWA). Since you’re a member, it’s time to start supporting the team.

Picture this...It's a crisp Autumn evening, you grab your flatmates, head on over to St. Helen's Rugby & Cricket grounds, purchase a cold pint and a hot dog, and watch our Swansea Rugby 1’s victorious week on week. In our opinion, this is the perfect pre-drinks activity before heading to Wind Street for an official GWA Wednesday. #WeAreGWA #UppaSwans

 

10. Enjoy a Swansea Beach Day.

Last but certainly not least...One thing we aren’t short of in Swansea is beaches, and when the weathers good there’s no better place to be! So, try surfing in Caswell, grab lunch in Langland or just chill out with some friends and have a BBQ on Swansea Bay beach – We really are spoilt for choice when deciding what beach to visit. We know what our favourite is, but we will late you make that decision for yourself.

10 peth i wneud yn Abertawe, dy gartref newydd!

Rwyt ti wedi symud i Abertawe – dy gartref newydd am y 3 blynedd nesaf!

Mae cymaint i'w wneud yn Abertawe, ac rydyn ni’n siwr dy fod yn awyddus i archwilio ble byddi di'n byw am y blynyddoedd nesaf. O ymweld ag un o'r traethau niferus sydd gan Abertawe i'w cynnig, i noson allan ar Stryd y Gwynt enwog, dyma restr o 10 peth rydyn ni'n argymell y mae angen i ti eu gwneud tra dy fod ti yn Abertawe:

 

  1. Noson ym mhrif ardal clybiau Abertawe, Stryd y Gwynt

Wyt ti hyd yn oed yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe os nad wyt ti wedi baglu lan, ac i mewn ac allan o fariau Stryd y Gwynt? Torra’r iâ gyda dy gyd-letywyr a joia dy Ddydd Mercher Stryd y Gwynt cyntaf erioed. Y noson orau i fyfyrwyr a  chartref i rai o (yn ein barn ni) glybiau gorau Abertawe, mae gan Stryd y Gwynt y cyfan!

Dechreua dy noson yng nghanol GWA Jack Murphy’s cyn mynd lawr i Bambu am noson o gerddoriaeth dda a naws dda. Paid â phoeni os nad yw Bambu i ti, rho gynnig ar Dorothy’s a agorwyd yn ddiweddar am noson o ddrag cyn gorffen yn Fiction – os wyt ti’n dal i sefyll.

 

  1. Ymuna â Chymdeithas neu Glwb Chwaraeon

Mae bod yn rhan o Gymdeithas neu Glwb Chwaraeon yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd ac ymgolli dy hun yn y ffordd o fyw fel myfyriwr. Bydd dy fywyd cymdeithasol yn ddi-stop gyda digwyddiadau cymdeithasol wythnosol, cyfarfodydd a hyfforddiant ond rwyt ti'n sicr o wneud atgofion bythgofiadwy a ffrindiau am oes. Ni allwn ni aros i weld ti’n gwisgo dy hoff ddillad ar gyfer dy ddigwyddau cymdeithasol yn baglu i lawr Stryd y Gwynt.

 

  1. Gwylia’r haul yn codi ar y traeth.

Does dim golygfa well na chodiad haul dros Fae Abertawe. P’un a wyt ti’n aderyn cynnar neu efallai dy fod newydd gyrraedd adref o noson allan yn y dref, gwna’n siwr dy fod yn mynd i’r traeth a gwylio’r haul yn codi dros dy gartref newydd!

 

  1. Gwylia’r haul yn machlud yn Rhossili (Pen Pyrod).

Yn arwain ymlaen o Rif 3 - Os nad wyt ti'n aderyn cynnar, mae gennym ni'r dewis arall perffaith i ti. Cer â blanced a dy hoff fyrbrydau a diodydd i gael picnic wrth wylio machlud bythgofiadwy dros glogwyni Rhosili. Golygfeydd syfrdanol, naws dda a hyd yn oed merlod lleol cyfeillgar, beth arall allet ti ofyn amdano? Hefyd, mae yna dafarn yn edrych dros y traeth isod...Croeso!

 

  1. Cer i Sin Savers Ddydd Iau yn Sin City.

Mae rhaid i fyryrwyr Abertawe gwneud hwn, mae’n hoff ddiwrnod yr wythnos gan bawb. Mae Sin Savers Ddydd Iau yn lle perffaith i ddal i fyny a dawnsio gydag unrhyw un a phawb ym Mhrifysgol Abertawe. Gwna’n siwr dy fod yn cael tocynnau neidio’r ciw YN GYFLYM gan eu bod yn gwerthu allan yn gyflymach nag Usain Bolt mewn ras 100m. Gyda diodydd rhad a dy holl hoff hen ganeuon, mae Sin Savers yn ffordd berffaith o leddfu straen ar ôl wythnos o ddarlithoedd yn y Brifysgol.

 

  1. Cer am dro ar hyd llwybr yr arfordir tuag at y Mwmblws.

Y peth hyfryd am Abertawe yw gallet ti gerdded unrhyw le a phobman - Os yw'r tywydd yn arbennig o braf un penwythnos, rydyn ni’n argymell mynd am dro ar hyd llwybr yr arfordir i bentref glan môr hyfryd y Mwmbwls. Gall y daith gerdded ymddangos yn hir, ond mae'r golygfeydd bob amser yn werth chweil.

Os nad wyt ti’n mwynhau cerdded, gallet ti  logi beic Santander o’n Campysau. Rydyn ni'n deall bod beicio’r pellter hwnnw yn gallu bod yn waith sychedig, ond paid â phoeni, mae yna ddigonedd o fwytai, caffis a thafarndai ar y ffordd i'r Mwmbwls ar gyfer arhosfan adfywiol.

 

  1. Joia hufen iâ Joe’s

Ni allet ti ymweld ag Abertawe heb fwynhau harddwch hufen Iâ Joes - dere ymlaen, rwyt ti'n lleol nawr!

Wedi'i wneud yng Nghymru ers 1922 (100 mlynedd yn ôl!), mae gan hufen iâ Joes le arbennig iawn yng nghalon pobl leol Abertawe. Gallet ti ddod o hyd i barlwr Joes yn y Mwmbwls, neu ychydig yn agosach at adref ar Heol San Helen – galwa heibio i fachu syndi, neu hufen iâ fanila gyda siocled (dydyn ni ddim yn barnu).

 

  1. Archwilia’r parciau lleol.

Oeddet ti'n gwybod bod gennym ni ddau barc hardd wrth ymyl ein Campws Singleton? Yn gyntaf, mae Parc Singelton sy’n agosaf – mae gan y parc gymaint i’w gynnig, o erddi botanegol, tafarn wrth y pwll, cwrs golff mini, a llyn cychod gyda phedalos siâp alarch.

Dim ond taith gerdded fer trwy Barc Singleton mae Parc Brynmill. Mae'r parc yn fach ond yn llawn llawenydd. Mae yna bwll hyfryd llawn bywyd gwyllt, gallet ti hyd yn oed brynu had adar o’r ciosg a chyfeillio â’r hwyaid bach lleol. Mae hefyd gan y parc le i fwynhau gweithgareddau chwaraeon gyda ffrindiau – rydyn ni’n argymell gêm o bêl-droed ar y lawnt neu cer â phêl-fasged dy hun i wneud defnydd o'r cwrt rhad ac am ddim sydd ar gael.

 

  1. Cefnoga dîm gyntaf Abertawe mewn gêm rygbi yn San Helen.

Since you’re now a student of Swansea Uni, that means you’re officially a member of the Green & White Army (GWA). Since you’re a member, it’s time to start supporting the team.

Picture this...It's a crisp Autumn evening, you grab your flatmates, head on over to St. Helen's Rugby & Cricket grounds, purchase a cold pint and a hot dog, and watch our Swansea Rugby 1’s victorious week on week. In our opinion, this is the perfect pre-drinks activity before heading to Wind Street for an official GWA Wednesday. #WeAreGWA #UppaSwans

Gan dy fod ti nawr yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe, mae hynny'n golygu dy fod yn aelod swyddogol o'r Fyddin Werdd a Gwyn (GWA). Gan dy fod yn aelod, mae'n bryd i ddechrau cefnogi'r tîm.

Dychmyga hyn...Mae'n noson braf yn yr Hydref, rwyt ti a dy gyd-letywyr yn mynd draw i gaeau Rygbi a Chriced San Helen, yn prynu peint oer a chi poeth, ac yn gwylio gêm fuddugoliaethus tîm cyntaf Rygbi Abertawe wythnos ar ôl wythnos. Yn ein barn ni, dyma’r gweithgaredd perffaith cyn mynd i Stryd y Gwynt ar gyfer Dydd Mercher GWA swyddogol. #WeAreGWA #UppaSwans

 

  1. Joia ddiwrnod ar draeth Abertawe.

Yn olaf ond yn sicr nid y lleiaf...Un peth nad ydyn ni’n brin ohono yn Abertawe yw traethau, a phan fydd y tywydd yn braf does dim lle gwell i fod! Felly, rho gynnig ar syrffio yn Caswell, cael cinio yn Langland neu ymlacio gyda ffrindiau a chael barbeciw ar draeth Bae Abertawe - mae gennym ni ddigonedd o ddewis wrth benderfynu pa draeth i ymweld ag ef. Rydyn ni'n gwybod beth yw ein ffefryn, ond byddwn ni byth yn gwneud y penderfyniad hwnnw drosot ti.