26 things

As we make our way to the end of the final term we thought we'd take a look back at all the amazing things that happened this year...

1. First things first...

We won Varsity.

2. We Moved!

On Singleton we managed to secure a bigger, more prominent, welcoming and accessible space for you to come and see us in.

3. Our societies team smashed it!

Our Societies were granted £11,422.19 in funding, the Handover Day grew its attendance by 150% and we approved 23 new societies.

4. Our Election was HUGE

We had a record number of nominees for the Elections and you elected your first ever black female president!

5. Nightline

Welfare Officer Jack Fossey worked with a group of students to set up Nightline again here at Swansea Uni

6. Swansea Student Media got bigger and better

More of you engaged with the fresh-faced Waterfront, they got themselves a shiny new office space and SU-TV created more digital content than ever before!

7. We won some awards...

NUS Wales Campaign of the Year AND Staff Member of the Year

8. We made sure you were exam ready

For the first time we gave you FREE breakfast on the first day of exams in addition to the Study Aid campaign where we've served almost 20,000 students in the last 2 years!

9. ...Actually, Study Aid got A LOT bigger

300 reps volunteered, 800 people cuddled dogs, 1100 breakfast rolls were eaten and 340 hours volunteered in total. Plus lots of Yoga, lots of Thai Chi and even bigger amounts of free hot drinks and biscuits!

10. We gave you over 60 Freshers events

Our Freshers Fortnight was HUGE. We had over 20,000 attendees over the fortnight. We also held our first ever dual campus Freshers Fayre getting you an even bigger stash of freebies!

11. We won Varsity...

Plus we sent more students to Cardiff for Varsity than ever before - 6500 went along!

12. We LOVE equality and diversity

For LGBT+ History Month our Welfare Officer had the kerb painted the colours of the rainbow. Your Union hosted the first Wales Black Leaders Conference for African Asian Arab and Caribbean students. And we ran a successful white ribbon event in November raising awareness of violence against women.

13. The Advice Centre kept on giving you the support you need...

604 new cases, 1682 client contacts assisting students with a range of cases including academic, housing, financial, consumer and personal. They saved students a massive £24,257.49 in unfair charges, refunds, deposits and written off debts.

14. The Education Zone grew even bigger

We elected 357 Subject reps, secured more Undergraduate College Rep positions and held the first ever Student Rep Conference!

15. Charity was at the heart of what we do

Our Sports Officer raised over £10,000 in November for Children in Need and Movember. (Not including all the amazing fundraising our Societies and Sports Clubs do every year!)

16. Root

Do we need to say more?! You told us that you wanted healthier food options – we bought you 'Root' the vegan/ veggie/gluten free/ all your healthiness needs store!

17. We've been all about helping you grow

17 societies were granted with HEAR accreditation, sports committee members had the opportunity to be awarded HEAR for the first time and Swansea Student Media hosted a talk from Ben Donovan, Uni Alum and ex Sports editor for WF.

18. In fact – we've really got our societies back's

We had record attendance at Society Forums and 'Know-How' training sessions, your Societies and Services Officer secured new bookable space 'Mosaig' and we implemented a new Tier System for Societies.

19. Sport Swansea smashed it

Sports Officer Robyn Lock set up the new intramural league, held a women in sport day and hosted Swansea Uni's own World Cup.

20. We saved the Post Office!

From September onwards we've secured the Post Office to join our commercial ventures, operating out of the Costcutter shop.

21. Your Welfare was a central part of our strategy

135 students and staff members came along to our Suicide Prevention Workshops in October and Welfare Officer, Jack Fossey set up the Welfare Committee consisting off students, Elected Officers and various staff members from across the Students' Union and University.

22. We made the environment a focus

We've taken part in the NUS Green Impact Award because it's our duty to combat climate change.

23. We're getting a better travel deal for students

Your Societies and Services Officer secured a 30% discount on bus tickets for Students travelling at off-peak times (after 9:30am - so ideal for any Societies activities) to encourage movement of students between campuses whilst your Education Officer secured a bus pass or bike for dual campus students.

24. We freshened up the way we do things

Our Articles of Governance were updated for the first time in over 5 years!

25. The Travel Shop had some big changes

Our Travel Shop launched online making it easier than ever for you to book our amazing trips. We also put on brand new trips to the Harry Potter Studio tour which SOLD OUT - twice!

26. Aaaaand finally – we won Varsity.

Seriously, we're not letting this one go.

 

Wrth i ni wneud ein ffordd i'r ddiwedd y tymor olaf yr ydym yn meddwl y bydden ni'n cymryd golwgy yn ôl ar y holl bethau rhyfeddol a ddigwyddodd eleni...

1. Yn gyntaf...

Fe enillom ni Varsity.

2. Fe wnaethom ni symud!

Fe lwyddom ni i greu gofod sydd yn fwy o faint, fwy amlwg, hygyrch a chroesawgar i chi cael ymweld â ni ar gampws Singleton.

3. Mi oedd ein timau cymdeithasau yn llwyddiannus iawn!

Caniatawyd £11,422.19 o arian cyllid i ein cymdeithasau, cynyddodd y nifer o bobl oedd yn mynychu'r diwrnod trosglwyddo gan 150%, ac mi oeddwn wedi cadarnhau derbyniad 23 o gymdeithasau newydd.

4. Mi oedd ein etholiadau yn ENFAWR

Roeddwn wedi derbyn y nifer fwyaf o enwebiadau ar gyfer yr etholiadau ac roeddech wedi enwebu eich llywydd benywaidd croenddu cyntaf erioed!

5. Nightline

Gweithiodd y Swyddog Lles – Jack Fossey – gyda grwp o fyfyrwyr i sefydlu llinell nos yma eto ym Mhrifysgol Abertawe.

6. Datblygodd Cyfryngau Myfyrwyr

Mi oedd mwy ohonoch chi wedi ymgysylltu gyda'r 'Waterfront', crëwyd cofnod swyddfa newydd a chrëwyd mwy o gynnwys digidol gan yr SUTV nag o'r blaen!

7. Fe enillom ni rhai wobrau...

Enillom ni Ymgyrch Cymru UCM y Flwyddyn AC aelod staff y flwyddyn.

8. Sicrhaom eich bod chi yn barod ar gyfer eich arholiadau

Darparwyd brecwast yn RHAD AC AM DDIM ar ddiwrnod cyntaf yr arholiadau am y tro cyntaf, yng nghyd ag Ymgyrch Cymorth Astudio, lle'r oedd bron 20,000 o fyfyrwyr yn ystod y 2 flwyddyn ddiwethaf wedi cael ei weini!

9. ...Mewn gwirionedd, tyfodd Cymorth Astudio LLAWER fwy

Gwirfoddolodd 300 o gynrychiolwyr, gwariodd 800 o bobl amser gyda'r cwn, coginiwyd a bwytawyd 1,100 o rolau brecwast, a gwariwyd 340 oriau yn gwirfoddoli yn gyfan gwbl. Yn ychwanegol, cymerwyd rhan mewn llawer o ioga, 'Thai Chai' a hyd yn oed fwy o ddiodydd twym a bisgedi yn rhad ac am ddim!

10. Roeddwn wedi cynnal dros 60 o ddigwyddiadau 'freshers'

Mi oedd ein pythefnos o'n ddigwyddiadau 'freshers' (Freshers Events) yn ENFAWR – roedd dros 20,000 o bobl o fynychwyr dros y pythefnos. Roeddwn hefyd wedi cynnal ein ffair ddeuol dros y ddau gampws, yn darparu mwy o nwyddau am ddim!

11. Fe enillom ni Varsity...

Yng nghyd â hyn, roeddwn wedi cludo'r nifer fwyaf o fyfyrwyr i Gaerdydd nac o'r blaen – 6,500!

12. Rydym yn CARU cydraddoldeb ac amrywiaeth

Ar gyfer mis LHDT+ a mis hanes, roedd ein Swyddog Lles wedi sicrhau bod ymyl y palmentydd yn cael ei baentio mewn lliwiau'r enfys. Mi oedd eich Undeb chi wedi cynnal cynhadledd arweinwyr croenddu cyntaf ar gyfer myfyrwyr Affricanaidd, Asiaidd, Arabiaid a Caribî. Roeddwn wedi rhedeg digwyddiad 'white ribbon event' yn ystod mis Tachwedd i godi ymwybyddiaeth trais yn erbyn menywod.

13. Parhaodd y Ganolfan Cynghori i roi'r cymorth oedd angen arnoch chi

604 achosion newydd, 1682 o gysylltiadau cleient yn cynorthwyo myfyrwyr mewn ystod eang o achosion megis rhai materion academaidd, tai, ariannol, defnyddiwr a phersonol. Arbedwyd £24,257.49 mewn taliadau annheg, ad-daliadau, blaendaliadau a ddilëwyd ar ddyledion.

14. Tyfodd y Parth Addysg hyd yn oed yn fwy mewn maint

Etholwyd 357 o gynrychiolwyr pwnc, sicrhawyd bod mwy o safleoedd cynrychiolwyr israddedig yn cael ei gadw a gynhaliwyd y gynhadledd cynrychiolwyr myfyriol cyntaf!

15. Mi oedd elusennau wrth graidd ein holl waith

Fe godwyd dros £10,000 yn ystod mis Tachwedd gan ein Swyddog Chwaraeon ar gyfer Plant mewn angen a 'Movember'. (Heb gynnwys yr holl ddigwyddiadau codi arian lle bod ein cymdeithasau a chlybiau chwaraeon yn gwneud pob blwyddyn!)

16. Root

Oes angen i ni ddweud rhagor?! Fe ddywedoch chi eich bod chi eisiau mwy o opsiynau ar gyfer bwydydd iachus - ac o ganlyniad i hyn, roeddwn wedi sefydlu 'root' sef y siop fegan/llysieuol/heb glwten!

17. Rydym yn canolbwyntio yn fawr iawn ar helpu chi i dyfu

Rhoddwyd 17 achrediad Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch 'HEAR' i 17 o gymdeithasau, cafwyd aelodau o'r pwyllgorau chwaraeon y cyfle i dderbyn Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch 'HEAR' am y tro cyntaf ac fe gynhaliwyd y cyfryngau Myfyrwyr Abertawe trafodaeth gan Ben Donovan, 'Uni Alum' a'r hen olygydd chwaraeon y WF.

18. Mewn gwirionedd – rydym ni yn edrych ar ôl ein cymdeithasau

Mae'r nifer uchaf o bobl wedi bod yn bresennol yn y fforymau myfyrwyr a'r sesiynau hyfforddi 'Know-how', roedd eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau wedi sicrhau bod modd archebu lle yn yr ystafell 'Mosaig' ac roeddwn wedi gweithredu system haenau newydd ar gyfer y cymdeithasau.

19. Llwyddodd Chwaraeon Abertawe

Crëwyd cynghrair rhyngfurol newydd gan y Swyddog Chwaraeon Robyn Lock, roedd hi hefyd wedi cynnal diwrnod chwaraeon ar gyfer menywod, ac wedi cynnal Cwpan y Byd i Brifysgol Abertawe.

20. Rydym ni wedi achub y Swyddfa Bost!

O fis Medi ymlaen, rydym ni wedi sicrhau bod y Swyddfa Bost yn ymuno yn ein mentrau masnachol, a fydd yn gweithredu o'r siop 'Costcutter'.

21. Roedd eich Lles chi yn ganolog i ein strategaeth

Yn ystod mis Hydref, bu 135 o fyfyrwyr ac aelodau staff yn cymryd rhan mewn ein gweithdai atal hunanladdiad. Dechreuwyd y Pwyllgor Lles oedd yn cynnwys myfyrwyr, Swyddogion Etholedig ac amrywiaeth o aelod o staff ar draws yr Undeb Myfyrwyr a'r Brifysgol, gan Jack Fossey, ein Swyddog Lles ni.

22. Rydym ni yn gofalu am yr amgylchedd

Rydym ni wedi cymryd rhan yn y Wobr Effaith Gwyrdd UCM, gan ei fod ein swyddogaeth ni i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

23. Yn araf deg, rydym yn gwella ar ein 'travel deals' i fyfyrwyr

Roedd eich Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau wedi sicrhau bod 30% disgownt yn cael ei rhoi ar docynnau bws ar gyfer myfyrwyr sydd yn teithio yn ystod adegau tawel (Ar ôl 9:30 y.b - sydd yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw weithgareddau cymdeithasol) i hybu symudiad myfyrwyr rhwng y ddau gampws, yng nghyd â hyn, roedd eich Swyddog Addysg wedi sicrhau cerdyn bws neu feic ar gyfer myfyrwyr sydd ar y ddau gampws.

24. Rydym wedi adnewyddu sut yr ydym yn gwneud pethau

Roedd ein herthyglau Llywodraeth wedi cael ei adnewyddu am y tro cyntaf mewn 5 mlynedd!

25. Crëwyd newidiadau mawr i'r Siop Deithio

Lansiwyd y siop deithio ar-lein, roedd hyn wedi cael ei weithredu i wneud yn haws i chi i archebu ein tripiau anhygoel. Roedden ni hefyd wedi cynnal tripiau newydd i'r daith stiwdio 'Harry Potter' newydd – a oedd wedi GWERTHU ALLAN –ar ddau achlysur!

26. Ac yn olaf, fe enillom ni Varsity

Nid ydym yn mynd i anghofio sôn am hyn.