Anti-Spiking Measures in Your SU!

This year your SU has revisited and reinvested into the anti-spiking measures that we provide to our students on campus and with out partners.

The SU’s Anti Spiking Measures
 
This year your SU has revisited and reinvested into the anti-spiking measures that we provide to our students. We are aware that spiking is a major concern for our students and staff, and this is a matter we treat with the utmost importance. So, here’s some ways you can stay safe during your nights out!
 
Bottle top protectors.
Located in JCs we have plenty of plastic bottle stop protectors available. These prevent someone putting something into your drink unexpectedly. If you’re having a drink at JC's be sure to ask one of our bar staff for a bottle stopper, and they’ll kindly be able to give you one.
 
Drink cover stickers.
If you’re drinking out of a glass, not to worry! JCs also has cup cover stickers available, similarly located behind the bar. Simply ask for a cover and the bar staff will be able to give you one!
 
Drink testers.
We also have drink testing strips available. These are small pieces of card that when dipped into your drink can indicate if it is safe to drink or not. If the sections of the card changes colour after being dipped into your drink, then it is indicating that the drink is unsafe and should be discarded.
 
Throughout our Freshers programme, we also had several student and staff volunteers help patrol Wind Street to assist any students in need and hand out our anti-spiking resources. Our wardens were a great success with our students, and we will be looking to continue this programme during Refreshers and beyond.
 
More information to come on our partner venues and how they’ll be tackling spiking this year.
 

----------

Mesurau Atal Sbeicio UM.
 
Eleni mae UM wedi ailymweld ac ail-fuddsoddi yn y mesurau gwrth-sbeicio rydym yn eu darparu i'n myfyrwyr.
 
Rydym yn ymwybodol bod sbeicio yn bryder mawr i’n myfyrwyr a’n staff, ac mae hwn yn fater rydym yn ei drin o’r pwys mwyaf.
 
Felly, dyma rai ffyrdd y gallet ti aros yn ddiogel yn ystod dy nosweithiau allan!
 
Amddiffynwyr top poteli.
Wedi'i leoli yn JCs mae gennym lwyth o amddiffynwyr stop poteli plastig ar gael. Mae’r rhain yn atal rhywun rhag rhoi rhywbeth yn dy ddiod yn annisgwyl. Os wyt ti’n cael diod JCs gwna’n siwr dy fod yn gofyn aelod o’n staff am stopiwr poteli a byddant yn ddigon caredig i roi un i ti.
 
Sticeri clawr diod.
Os wyt ti'n yfed allan o wydr, paid â phoeni! Mae gan JCs sticeri clawr cwpan hefyd, sydd wedi'u lleoli yn yr un lle y tu ôl i'r bar. Yn syml, gofynna am glawr a bydd staff y bar yn gallu rhoi un i chi!
 
Profwyr diod.
Mae hefyd gennym stribedi profi diod ar gael. Darnau bach o gerdyn yw'r rhain a all ddangos a yw’r ddiod yn ddiogel i yfed ai peidio trwy ei roi yn y ddiod. Os yw rhannau'r cerdyn yn newid lliw ar ôl cael ei roi yn y ddiod, mae'n dangos bod y ddiod yn anniogel a dylid ei thaflu.
 
Drwy gydol Wythnos y Glas, roedd hefyd gennym nifer o fyfyrwyr a staff sy’n gwirfoddoli i helpu i batrolio Stryd y Gwynt i gynorthwyo unrhyw fyfyrwyr mewn angen a dosbarthu ein hadnoddau gwrth-sbeicio. Roedd ein wardeniaid yn llwyddiant mawr gyda’n myfyrwyr, a byddwn yn edrych i barhau â’r rhaglen hon yn ystod y Refreshers a thu hwnt.
 
Mwy o wybodaeth i ddod am ein lleoliadau partner a sut y byddant yn mynd i'r afael â sbeicio eleni.
 
Swansea University Students' Union