It's Enviromenstrual Week!

Environmenstrual Week is between 17th-21st October 2022 and this year the focus is on period shame.

Environmenstrual Week is between 17th-21st October 2022 and this year the focus is on period shame.

Periods have forever been a taboo subject with ‘48% of girls between 14-21’ being embarrassed about their period. This stigma has been passed from generation to generation and has led to those having periods shrouding away from accessing menstrual products and medical help from fear of embarrassment or not being taken seriously.  

The goal of Environmenstrual Week is to force conversation not just between those who have periods but also those who have had or know people who have periods. As it enters its 5th year, Environmenstrual Week is providing opportunity for all, to educate themselves on a more eco-conscious approach to periods whether that is making your own pads, using plastic free products, or researching reusable products. Currently period products are filling up landfill sites and contributing to ocean pollution. As a coastal university, it is fundamental that we do our bit to reduce waste that enters our waters, and the use of reusable products is a key method of prevention.  

If you are ever in need of period products, they are available to collect from the Full Time Officer’s Office Monday to Friday between 10am-4pm. Use Environmenstrual Week 2022 to educate yourself and others about periods, products, and end the stigma today. 

--------

Bydd Wythnos Mislif Amgylcheddol yn digwydd rhwng 17eg-21ain Hydref 2022 ac eleni, y canolbwynt yw cywilydd mislifoedd.

Mae mislifoedd eisoes wedi bod yn bwnc nad sy’n cael ei drafod, gyda ‘48% o ferched rhwng 14-21' yn teimlo cywilydd am eu mislifoedd. Mae’r stigma hwn wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ac wedi arwain at bobl sy’n cael mislifoedd rhag cael gafael ar gynhyrchion mislif a chymorth meddygol rhag ofn embaras neu beidio â chael eu cymryd o ddifri. 

Bwriad Wythnos Mislif Amgylcheddol yw gorfodi sgwrs rhwng pobl sy’n cael mislifoedd a’r rhai sydd wedi eu cael neu sy’n adnabod pobl sydd wedi eu cael. Wrth iddo ddod mewn i'w 5ed flwyddyn, mae Wythnos Mislif Amgylcheddol yn darparu cyfle i bawb addysgu eu hunain ar ddulliau mwy ecogyfeillgar o gael mislif, trwy wneud padiau eu hunain, defnyddio eitemau di-blastig neu ymchwilio i nwyddau ailddefnyddiadwy. Ar hyn o bryd, mae eitemau mislif yn llenwi safleoedd tirlenwi ac yn cyfrannu at lygredd y môr. Fel prifysgol sydd wrth y môr, mae’n hanfodol ein bod ni’n gwneud ein rhan i leihau’r gwastraff sy’n cyrraedd ein dyfroedd, ac mae defnydd nwyddau ailddefnyddiadwy yn ddull allweddol o wneud hyn. 

Os oes angen cynhyrchion mislif arnoch, maen nhw ar gael i'w casglu o swyddfa’r Swyddogion Llawn-amser rhwng dydd Llun a dydd Gwener 10am-4pm. Defnyddiwch Wythnos Mislif Amgylcheddol 2022 i addysgu dy hun ac eraill am fislifoedd, cynnyrch, a rhoi’r diwedd i'r stigma heddiw. 

 
Swansea University Students' Union