Official Notice. Hysbysiad Swyddogol

ELECTIONS 2017 OFFICIAL NOTICE: ELECTION ANNOUNCED!

I, Minkesh Sood, being the Deputy Returning Officer for Swansea University Students’ Union elections 2017, formally announce the following election to be held during February and March 2017.

 

FULL TIME OFFICERS

 • President
 • Education Officer
 • Societies & Services Officer
 • Sports Officer
 • Welfare Officer

 

PART TIME OFFICERS

 • BME (Black & Minority Ethnic)
 • Officer Environment Officer
 • Ethics Officer
 • General Secretary
 • International Officer
 • LGBT+ Officer (Open Place)
 • LGBT+ Officer (Women’s)
 • Mature Students Officer
 • Mental Health Awareness Officer
 • Students with Disabilities Officer
 • Welsh Language Officer
 • Women’s Officer

 

REFERENDA

There shall also be two questions being asked alongside these elections. The questions will be regarding:

 • SUSU’s Constitution Referendum
 • SUSU’s Affiliation Referendum

Each question must reach a quorum of 3%, and comply with schedule 120.1 in the Articles of Governance.

We are appointing an agent for each side of the debate, on each question. If you are interested in becoming an agent for any of the YES or NO campaigns please attend a meeting on Monday 27th February 2017 at 11am in the SU Meeting Room, Digital Technium, Singleton Campus.

 

ELECTION TIMETABLE

Nominations Open: 10th February 2017 at 11am

Nominations Close: 24th February 2017 at 3pm

Candidates Meeting: 24th February 2017 at 6pm (Compulsory for all candidates)

Manifesto Deadline: 26th February 2017 at 11.59pm

Campaigning Begins: 10th March 2017 at 6pm

Voting Opens: 13th March 2017 at 11am

Voting Closes: 17th March 2017 at 1pm

Results Announced: 17th March 2017 at 8pm

 

Minkesh Sood, Deputy Returning Officer

16th January 2017 Keep checking www.swansea-union.co.uk/voice for more information.

 

ETHOLIADAU 2017 HYSBYSIAD SWYDDOGOL: CYHOEDDIAD ETHOLIAD

 

Rydw i, Minkesh Sood, y Dirprwy Swyddog Etholiad ar gyfer yr etholiadau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn 2017, yn cyhoeddi’n ffurfiol y cynhelir yr etholiad canlynol yn ystod mis Chwefror a Mawrth, 2017.

 

SWYDDOGION LLAWN AMSER

 • Llywydd
 • Swyddog Addysg
 • Swyddog Gwasanaethau & Cymdeithasau
 • Swyddog Chwaraeon
 • Swyddog Lles

SWYDDOGION RHAN-AMSER

 • Swyddog BME (Du & Lleiafrifoedd Ethnig)
 • Swyddog yr Amgylchedd
 • Swyddog Moeseg Ysgrifennydd Cyffredinol
 • Swyddog Rhyngwladol
 • Swyddog LHDT+ (Safle Agored)
 • Swyddog LHDT+ (Menywod)
 • Swyddog Myfyrwyr Aeddfed
 • Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
 • Swyddog Myfyrwyr âg anableddau
 • Swyddog yr Iaith Gymraeg
 • Swyddog Menywod

REFFERENDA

Yn ogystal â hyn, fe fydd dau gwestiwn a ofynnir ochr yn ochr i’r etholiadau yma. Fe fydd y cwestiynnau yma ynghylch:

 • Refferendwm Gosodiadau UMPA
 •  Refferendwm Ymlyniad UMPA

Rhaid i bob cwestiwn cyrraedd cworwm o 3%, a chydymffurfio ag atodiad 120.1 yn yr erthyglau rheolaeth.

Rydym yn penodi gweithredwr ar gyfer bob ochr y ddadl, ar bob cwestiwn. Os ydych â diddordeb i fod yn weithredwr ar gyfer unrhyw un o’r ymgyrchoedd IE neu NA, yna mynychwch y cyfarfod ar Ddydd Llun y 27ain o Chwefror am 11y.b. yn yr ystafell UM, Digital Technium, ar Gampws Singelton.

 

AMSERLEN ETHOLIAD

Dyddiad Agoriad Enwebiadau: 10fed o Chwefror 2017 am 11yb

Dyddiad Cau Enwebiadau: 24ain o Chwefror 2017 am 3yp

Cyfarfod Ymgeiswyr: 24ain o Chwefror 2017 am 6yp (Gorfodol ar gyfer pob ymgeiswyr)

Dyddiad Cau Maniffesto: 26ain o Chwefror 2017 am 11.59yh

Dechreuad ymgyrchu: 10fed o Fawrth 2017 am 6yh

Dyddiad Agor Pleidleisio: 13eg o Fawrth 2017 am 11yb

Dyddiad Cau Pleidleisio: 17eg o Fawrth 2017 am 1yp

Dyddiad Cyhoeddi Canlyniadau: 17eg o Fawrth 2017 am 8yh

 

Minkesh Sood, Dirprwy Swyddog Etholiad

16eg o Ionawr 2017 Cadwch wirio www.swansea-union.co.uk/voice ar gyfer mwy o wybodaeth.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)