Referendum Motion

Student Forum Dec 2014

Swansea Union to join the BDS Campaign / Dylsai Undeb y myfyrwyr, Abertawe, Ymuno â’r ymgyrch BDS

This motion requests the Students' Union joins the BDS campaign

To vote For the motion - Select Yes

To vote Against the motion - Select No

To abstain on the motion - Select Abstain

Swansea Union to join the BDS Campaign

This Union Notes;

 1. In 2005, Palestinian Civil Society issued a call for a campaign of boycotts, divestment and sanctions (BDS) against Israel until it complies with International law and Palestinian rights. This includes boycott of ‘products and companies that profit from the violation of Palestinian rights and participate in the Israeli occupation; which is deemed illegal by the International body. ’ On the 5th of August this year, the National Union of Students passed a motion in favour of supporting the Boycott, Divestment and Sanctions movement.
 1. Legislation
 1. The International Criminal Court of Justice (2004) – “The construction of the wall being built by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated régime, are contrary to international law”
 2. 4th Geneva convention
 3. Article 4 – “Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals.”
 4. Article 49 – “The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies”
 5. UN Human Rights Council (2013) - “In compliance with Article 49 of the Fourth Geneva Convention, Israel must cease all settlement activities without preconditions,”
 6. Countless UN resolutions calling for end of Israeli colonisation and military occupation of occupied Palestinian territories, eg. UN resolution 446, and 242
 1. Veolia
 1. Runs transport services between illegal Israeli settlements, and between illegal settlements and Israel. This includes Israeli only busses, which prohibits Palestinians from travelling on (apartheid!)
 2. Veolia dumps waste from illegal Israeli settlements on to landfill on occupied Palestinian land. By doing this Veolia is complicit in the illegal Israeli practices on occupied lands. Veolia is actively helping Israel breach the Geneva Conventions and International Law
 3. UN expert on Palestine – Richard Falk – has called for the boycott of Veolia
 1. Human Rights Abuses
 1. Amnesty International – “..ill-treatment and torture of detainees, excessive use of force, the detention of conscientious objectors, and forced evictions and home demolitions within 'unrecognized' Bedouin villages.”
 2. Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights: ‘Everyone has the right to education’
 1. Checkpoints in West Bank restrict movement for Palestinian students, making short journeys take hours, and even impossible.
 2. Students in Gaza are restricted from studying elsewhere due to illegal blockade
 3. Israel have bombed Palestinian schools in Gaza many times
 4. In the vast areas of the West Bank under complete military occupation it is prohibited for Palestinians to build, amongst otherthings, education facilities

This Union Believes;

 1. Swansea Union and Swansea University should support and endorse the BDS action against Israel as outlined in the resolves.
 2. As an institution, Swansea Union and Swansea University should not employ or work with companies identified as facilitating Israel military capacity, Human rights abuses or illegal settlement activities.

This Union Resolves;

 1. That Swansea Union lobbies Swansea University to terminate their contract with Veolia for the following reasons: - the company operates directly in the illegal settlement disposing waste from these settlements and dumping this on occupied Palestinian land. The company also provides Israeli only transports between settlements, reminiscent of the South Africa apartheid system. This was done 4 years ago by Swansea City Council barring all their contracts with Veolia.
 2. That Swansea Union educate students on the Palestinian struggle for liberation. 
 3. That Swansea Union work with the relevant body in the National Union of Students to support the BDS Movement which looks to boycott companies identified as facilitating Israel military capacity, Human rights or illegal settlement activities; such as Veolia, G4S and Eden Springs.

Amended from;

 

This Union Notes:

 1. In 2005, Palestinian Civil Society issued a call for a campaign of boycotts, divestment and sanctions (BDS) against Israel until it complies with International law and Palestinian rights. This includes boycott of ‘products and companies that profit from the violation of Palestinian rights and participate in the Israeli occupation; which is deemed illegal by the International body. ’
 2. On the 5th of August this year, the National Union of Students passed a motion in favour of supporting the Boycott, Divestment and Sanctions movement.

This Union Believes:

 1. Swansea University should support and endorse the BDS action against Israel.
 2. We further believe that as an educational institution, Swansea Union and Swansea University should not employ or work with companies identified as facilitating Israel military capacity, Human rights abuses or illegal settlement activities.

This Union Resolves:

 1. That Swansea Union and Swansea University terminates their contract with Veolia for the following reasons: - the company operates directly in the illegal settlement disposing waste from these settlements and dumping this on occupied Palestinian land. The company also provides Israeli only transports between settlements, reminiscent of the South Africa apartheid system. This was done 4 years ago by Swansea City Council barring all their contracts with Veolia.
 2. That Swansea Union work with the relevant body in the National Union of Students to support the BDS Movement.
 3. That Swansea Union and Swansea University promote peace between Israel and Palestine.

Proposed by: Robiu Salisu (BME Officer)

Seconded by: Hamzah Nurgat

-------------------------------

Dylsai Undeb y myfyrwyr, Abertawe, Ymuno â’r ymgyrch BDS

Mae’r Undeb yn nodi;

 1. Yn 2005, galwodd Gymdeithas Sifil Palestina am ymgyrch o Foicotiau, Sancsiynau a Dihatred (BDS) yn erbyn Israel tan fod Israel yn cydymffurfio â Chyfraith Ryngwladol a hawliau Palestiniadd. Mae hyn yn cynnwys boicot o ‘nwyddau a chwmnïau sy’n elwa o’r ymyriad â hawliau Palesteinaidd ac sy’n cymryd rhan ym meddiant Israel a ddatganwyd yn anghyfreithlon gan y corff Rhyngwladol’.’ Ar y 5ed o Awst eleni, pasiwyd cynnig o blaid cefnogi’r mudiad BDS gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM)
 1. Deddfwriaeth
 1. Y llys rhyngwladol o gyfiawnder (2004) – “Mae’r adeiladu o wal gan Israel, y pwer sy’n meddiannu ar dir Palestina gan gynnwys Dwyrain Jerusalem a’r regime cysylltiedig yn gweithredu yn erbyn cyfraith rhyngwladol.”
 2. Y 4ydd Confensiwn Genefa
 3. Erthygl 4 – “Yr unigolion sydd yn cael eu gwarchodi gan y confensiwn yw’r rhai sydd, ar unrhyw achlysur, yn gweld eu hunain o dan reolaeth parti o wrthdaro neu ryw sy’n rheoli lle nad ydynt yn gwladolon o’r pwer/grym hwnnw o achos rhyfel neu wrthdaro.”
 4. Erthygl 49 – “ Ni fydd y pwer sy’n meddiannu ar y tir symud eu poblogaeth sifil i mewn i’r diriogaeth y maent yn rheoli.”
 5. Cyngor Hawliau Dynol Y CU (2013) - “Mewn cydymffurfiaeth ag erthygl 49 o’r pedwerydd confensiwn Genega, mae’n rhaid i Isreal rhoi diwedd i’w gweithgareddau anheddiad heb amodau.”
 6. Nifer o benderfyniadau o’r CU yn galw ar Isreal i roi’r gorau i’w meiddiant ar dir Palestina. E.e Penderfyniadau 446 a 242.
 1. Veolia
 1. Mae Veolia yn cynnal gwasanaethau trafnidiaeth rhwng Isreal ac aneddiadau anghyfreithlon Israel gan gynnwys bysiau ar gyfer unigolion o Israel yn unig (Apartheid!)
 2. Mae Veolia yn gollwng gwastraff o aneddiadau anghyfreithlon Isreal ar dir y bobl Balestinia.  Trwy’r gwetihred hyn mae Veolia yn fodlon gyda gweithredoedd Isreal. Mae Veolia yn helpu Isreal wrth iddynt gweithredu yn erbyn y confensiwn Genefa a chyfraith rhyngwladol.
 3. Mae arbenigwr y CU ar Palestina, Richard Falk wedi galw am foicot o Veolia.
 1. Camdriniaethau o bobl yn erbyn hawliau dynol
 1. Amnesty International – “..Triniaeth gwael a’r artaith o garcharwyr, defnydd ormodol o rym, y caethiwo o wrthwynebwyr cydwybodol a’r defnydd o ddadfeddiannu gorfodol ar dai tu fewn i “bentrefi Bedouin sydd hen eu cydnabod.” 
 2. Erhygl26 o’r datganiad byd-eang ar hawliau dynol. “Mae gan bawb yr hawl i addysg heb dâl”
 1. Rheolfeydd ym manc y dwyrain sy’n cyfyngu symudiadau myfyrwyr o Palestina. Mae hyn yn golygu bod teithio yn cymryd oriau ac yn weithiau maent yn amhosib.
 2. Mae myfyrwyr o Gaza wedi eu gwahardd rhag astudio mewn llefydd eraill o achos blocâd anghyfreithlon.
 3. Mae Isreal wedi bomio ysgolion yn Isreal ar sawl achlysur.
 4. Tu fewn i lefydd ar banc y dwyrain sydd o dan reolaeth llawn lluoedd arfog Israel mae pobl Palestina wedi eu gwahardd rhag adeiladu cymwysterau addysg.

Mae’r undeb yn credu;

 1. Dylai Undeb Abertawe a Phrifysgol Abertawe cefnogi a chymeradwyo gweithredoedd BDS yn erbyn Isreal fel a amlinellir yn yr adferiant.
 2. Fel sefydliad, na ddylai’r undeb na chwaeth y brifysgol cyflogi neu gweithio gyda chwmnïoedd sydd yn cael eu hadnabod fel rhai sy’n cynorthwyo Israel mewn capasiti milwrol, yn ymwneud ag camdriniaeth yn erbyn hawliau dynol a gweithredoedd tu fewn i aneddiadau anghyfreithlon.

Mae’r undeb yn penderfynu dylid;

 1. Undeb Abertawe lobio y brifysgol i rhoi’r gorau i’w cytuneb gyda Veiola am y rhesymau canlynol:- Mae’r cwmni yn gweithredu yn uniongyrchol mewn aneddiadau anghyfreithlon trwy gael gwared o wastraff Israel ar dir Palestina. Mae’r cwmni hefyd yn darpari trefnidiaeth ar gyfer unigolion o Isreal yn unig rhwng aneddiadau, yn debyg i system apartheid De Affrica. Cymerodd gyngor Abertawe y penderfyniad 4 mlynedd yn ôl trwy wared ar eu contract gyda Veolia.
 2. Bod Undeb Abertawe yn addysgu myfyrwyr ar frwydyr pobl Palestina i ennill cyfiawnder a rhyddhad.
 3. Bod Undeb Abertawe yn gweithio gyda’r corff perthnasol sef Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr er mwyn cefnogi’r ymgyrch BDS sy’n edrych i boicotio cwmnïau sy’n cynorthwyo gweithredoedd Israel; megis Veolia, G4S ac Eden Springs.

Newidiwyd o;

Noda’r Undeb Hwn:

1.   Yn 2005, galwodd Gymdeithas Sifil Palestina am ymgyrch o Foicotiau, Sancsiynau a Dihatred (BDS) yn erbyn Israel tan fod Israel yn cydymffurfio â Chyfraith Ryngwladol a hawliau Palestiniadd. Mae hyn yn cynnwys boicot o ‘nwyddau a chwmnïau sy’n elwa o’r ymyriad â hawliau Palesteinaidd ac sy’n cymryd rhan ym meddiant Israel a ddatganwyd yn anghyfreithlon gan y corff Rhyngwladol’.

2.   Ar Awst y 5ed y flwyddyn hon, derbyniodd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr gais o blaid symudiad y Boicot, Sancsiynau a Dihatred.

Creda’r Undeb:

1.   Dylai Prifysgol Abertawe gefnogi a chymeradwyo gweithrediadau’r BDS yn erbyn Israel.

2.   Rydym hefyd yn credu na ddylai Prifysgol Abertawe ac Undeb Abertawe, fel sefydliad addysg, gyflogi na gweithio gyda chwmnïau a’u hadnabuwyd fel rhai sy’n cynorthwyo cymhwyster milwrol Israel, camdriniaeth hawliau dynol neu weithredoedd cytundebau anghyfreithiol.

Penderfyna’r Undeb:

1.   Fod Undeb Abertawe a Phrifysgol Abertawe yn dod a’u cytundebau gyda Veolia I ben am y rhesymau canlynol: - mae’r cwmni yn gweithredu yn uniongyrchol yn yr aneddiadau anghyfreithlon yn cael gwared ar wastraff o’r aneddiadau yma gan ei adael ar dir a’i meddiannwyd gan Balestiniaid. Mae’r cwmni hefyd yn darparu trafnidiaeth i Israeliaid yn unig rhwng yr aneddiadau, sy’n atgoffaol o’r system apartheid yn Ne’r Affrig. Gwnaethpwyd hyn 4 mlynedd yn ôl gan Gyngor Dinas Abertawe gan wahardd holl gytundebau gyda Veolia.

2.   Fod Undeb Abertawe yn gweithio gyda’r corff perthnasol yn yr Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol i gefnogi Symudiad y BDS.

3.   Fod Undeb Abertawe a Phrifysgol Abertawe yn hyrwyddo heddwch rhwng Israel a Phalestina.

Cynigwyd gan: Robiu Salisu (BME Officer)

Eiliwyd gan: Hamzah NurgatfF