Part Time Officers

Part Time Officers represent different groups of students, run campaigns and hold the Full-time Officers to their word. They volunteer their time to make Uni life better for you - they're pretty special people.

 

Here are our Part Time Officers for this academic year...

 

BME Officer (Black & Minority Ethnic) - Liza Leibowitz

Hey there! I’m Liza and I’m your BME Officer for this year. I’m a third year Law student, studying on Singleton. I am working to increase inclusivity and build a safe environment within our group while aiding in closing the attainment gap alongside the university and through external sources.

Email Liza: bmeofficer@swansea-union.co.uk

 

Environment Officer - Georgia-Rose Gleeson

Hey! I’m Georgia-Rose and I’m your environment officer this year, I’m a third year geography student. I’m incredibly passionate about the environment and protecting the planet we live on, banning single-use plastics and choosing the environment over convenience are the two main points of my manifesto, I think it’s incredibly important for each person to realise how making small changes in their own day to day lives can positively affect the environment! Most importantly, I am here to represent you and the needs you have, so please feel free to contact me at any time or stop me for a chat if you see me walking by!

Email Georgia-Rose: environmentofficer@swansea-union.co.uk

 

Ethics Officer - Charlie Wells

Hi, my name is Charlie and I'm the Ethics Officer at Swansea Students union. I'm a third year English Literature student based on Singleton campus. I hope to use my role to continue efforts made over the past few years to divest Swansea University from fossil fuels and arms. I want to ensure that the university supports its students not only on campus but also at home and at work. I plan to work alongside other officers to ensure union transparency and accountability to all students.

Email Charlie: ethicsofficer@swansea-union.co.uk

 

Freshers' Officer - Michal Šobr 

Hi, y'all! I am Michal and I am your Freshers' Officer for this academic year. I’m a first year Computer Science student and I am currently studying and living on Bay. My aim is to make sure that all the first year students here at Swansea University will have all the tools to make this year truly unforgettable. I am a very welcoming and understanding person, so if you'll find anything you'd like to discuss, feel free to contact me anytime!

Email Michal: freshersofficer@swansea-union.co.uk

General Secretary - Joe Davern

Hey, I'm Joe and I'm the General Secretary for the Students' Union. I'm a third year Law and Politics student studying on Singleton. My role involves upholding democracy within the SU and ensuring greater levels of transparency between the SU and Students'. I also help run student forum and would be happy to help anyone raise their concerns or draft their questions!

Email Joe: gensec@swansea-union.co.uk

International Officer - Maona Manyau

Hi I'm Maona your International Student Officer  for this year. I'm a third year law student studying on Singleton Campus. My aims are to make Swansea a home away from home and to ensure that issues affecting International students are heard and addressed. I am also working on ensuring that all our vibrant cultures are showcased and celebrated throughout the university.

Email Maona: internationalofficer@swansea-union.co.uk

LGBT+ Officer (Bay) - Jade Easthope

Hi I’m Jade, I’m your LGBT+ Bay Officer for this year! I’m a third year English Literature and Creative Writing student, and I’m working on making our university a safer, more comfortable space for LGBT+ students.

Email Jade: lgbtplusbayofficer@swansea-union.co.uk

LGBT+ Officer (Singleton) - Courtney Davies

Hey, I’m Courtney! I’m the LGBT+ Officer for Singleton Campus I’m a third year English Literature and Gender Studies student and I aim to work closely with different organisations in and outside of the university to ensure our university is a safe environment as well as aiming to raise awareness on a variety of different topics whilst raising funds for local charities.

Email Courtney: lgbtplussingletonofficer@swansea-union.co.uk

Mental Health Awareness (MHA) Officer - Lavinia Cramer

Hey, I’m Lavinia, a third year psychology student and your Mental Health Awareness Officer for this year!

I work together with the Welfare Officer and other students services to make sure students know where to seek help and information if they experience any mental health issues. I’m passionate about ensuring everyone’s university experience is fulfilling, rewarding and fun.

Email Lavinia: mhaofficer@swansea-union.co.uk

Students with Disabilities Officer - Quin Davies

Hi, I'm Quin and the Disabilities Officer for the Students' Union. I'm studying Physics on Singleton campus. My role in the Union is to ensure the voices of students with disabilities in the University are heard!

Email Quin: disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk

Trans/Non-binary Awareness Officer - Rex Fox O'Loughlin

Hi, I'm Rex and I'm the trans and non-binary awareness officer for this year. I'm in my 2nd year of Aerospace Engineering and my role is to make sure the voices of trans and non-binary students are heard, and to campaign for awareness of our unique issues.

Email Rex: transandnonbinaryofficer@swansea-union.co.uk

Women’s Officer - Scarlett Ross

Hey, I’m Scarlett! I’m your Women’s Officer and a third year Psychology student. My role involves promoting equality within the university. I aim to make women feel safer and more valued and tackle lad culture within male students. My most important role is representing you and your concerns, so please feel free to approach me with anything!

Email Scarlett: womensofficer@swansea-union.co.uk

  Mae'r Swyddogion Rhan-amser yn cynrychioli gwahanol grwpiau o fyfyrwyr, yn cynnal ymgyrchoedd ac yn dal y Swyddogion Llawn-amser i gyfrif. Maen nhw'n gwirfoddoli eu hamser i sicrhau bod bywyd ym Mhrifysgol Abertawe yn wych - maen nhw'n bobl arbennig.

 

Swyddog BME (Myfyrwyr Duon ac Ethnig Lleiafrifol) - Liza Leibowitz

Shwmae! Liza ydw i a fi yw eich Swyddog BME eleni. Rwy’n fyfyriwr y Gyfraith yn fy nhrydedd flwyddyn ac rwy’n astudio ar Singleton. Rwy’n gweithio i gynyddu cynwysoldeb a ffurfio amgylchedd diogel o fewn ein grwp wrth geisio cau’r bwlch cyrhaeddiad ynghyd â’r Brifysgol a thrwy adnoddau allanol.

E-bost Liza: bmeofficer@swansea-union.co.uk

Swyddog yr Amgylchedd - Georgia-Rose Gleeson

Helo! Georgia-Rose ydw i a fi yw swyddog yr amgylchedd eleni. Rwy’n fyfyriwr yn fy nhrydedd flwyddyn ac rwy’n frwdfrydig am yr amgylchedd a diogelu’n planed. Mae gwahardd plastig un-defnydd a dewis yr amgylchedd dros ein cyfleustra yn ddau o’r prif bwyntiau ar fy maniffesto. Credaf ei bod hi’n bwysig iawn i bob person sylweddoli sut mae gwneud newidiadau bach i’w bywydau eu hunain yn gallu effeithio ar yr amgylchedd! Yn bwysicach byth, rydw i yma i’ch cynrychioli chi a’ch anghenion chi, felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu â fi unrhyw bryd neu ddod i sgwrsio os ydych chi’n fy ngweld i’n cerdded!

E-bost Georgia-Rose: environmentofficer@swansea-union.co.uk

Swyddog Moeseg - Charlie Wells

Helo, fy enw i yw Charlie a fi yw’r Swyddog Moseg yn Undeb Myfyrwyr Abertawe. Rwy’n fyfyriwr Llenyddiaeth Saesneg yn fy nhrydedd flwyddyn ac rwy’n astudio at Gampws Singleton. Rwy’n gobeithio defnyddio fy rôl i barhau â’r hyn sydd wedi cael eu gwneud dros y blynyddoedd diwethaf i dynnu Prifysgol Abertawe o danwyddau ac arfau ffosil. Rydw i am sicrhau bod y brifysgol yn cefnogi myfyrwyr ar y campws, adref ac yn y gweithle. Rwy’n bwriadu gweithio gyda’r swyddogion eraill i sicrhau tryloywder a chyfrifoldeb yn yr undeb i’r myfyrwyr.

E-bost Charlie: ethicsofficer@swansea-union.co.uk

    

 

Ysgrifennydd Cyffredinol - Joe Davern

Helo, Joe ydw i a fi yw Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y Myfyrwyr. Rwy’n fyfyriwr y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn fy nhrydedd flwyddyn ac rwy’n astudio ar Singleton. Mae fy rôl yn cynnwys cadw democratiaeth o fewn UM a sicrhau lefelau uwch o dryloywder rhwng Undeb y Myfyrwyr a myfyrwyr. Rydw i hefyd yn helpu cynnal fforymau myfyrwyr ac rwy’n hapus i helpu unrhyw un godi eu pryderon neu ddrafftio cwestiynau! 

E-bost Joe: gensec@swansea-union.co.uk

Swyddog Rhyngwladol - Maona Manyau

Helo, fi yw Maona, eich Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol eleni. Rwy’n fyfyriwr y Gyfraith yn fy nhrydedd flwyddyn ac rwy’n astudio ar Gampws Singleton. Rwy’n bwriadu sicrhau bod Abertawe yn gartref oddi gartref a bod materion sy’n effeithio ar fyfyrwyr rhyngwladol yn cael eu delio â nhw. Rydw i hefyd yn gweithio ar sicrhau bod ein diwylliannau bywiog yn cael eu harddangos a’u dathlu o fewn y Brifysgol.

#LetsMakeSwanseaHome

E-bost Maona: internationalofficer@swansea-union.co.uk

 

Swyddog LHDT+ (Bay) - Jade Easthope

Helo Jade ydw i, fi yw eich Swyddog LDHT+ (Bae) eleni! Rwy’n fyfyriwr Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn fy nhrydedd flwyddyn, ac rwy’n gweithio ar wneud y Brifysgol yn lle mwy diogel a chyfforddus i fyfyrwyr LHDT+.

E-bost Jade: lgbtplusbayofficer@swansea-union.co.uk

 

Swyddog LHDT+ Menywod - Courtney Davies

Helo, Courtney ydw i! Fi yw’r Swyddog LHDT+ ar gyfer Campws Singleton ac rwy’n fyfyriwr Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Gender. Rwy’n bwriadu gweithio’n agos â sefydliadau gwahanol o fewn a thu hwnt i’r Brifysgol er mwyn sicrhau bod ein Prifysgol yn amgylchedd diogel gan fwriadu i godi ymwybyddiaeth o amryw o bethau gwahanol a chodi arian ar gyfer elusennol lleol.

E-bost Courtney: lgbtplussingletonofficer@swansea-union.co.uk

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - Lavinia Cramer

Helo, Lavinia ydw i, myfyriwr seicoleg yn fy nhrydedd flwyddyn, a’ch Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl eleni!

Rwy’n gweithio gyda’r Swyddog Lles a gwasanaethau myfyrwyr eraill i sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod lle i ddod o hyd i gymorth a gwybodaeth os ydynt yn dioddef o unrhyw broblemau iechyd y meddwl. Rwy’n frwdfrydig am sicrhau bod profiad pawb yn y Brifysgol yn foddhaus, gwerthfawr a hwylus.

E-bost Lavinia: mhaofficer@swansea-union.co.uk

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau - Quin Davies

Helo, Quin ydw i, a fi yw’r Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau dros Undeb y Myfyrwyr. Rwy’n astudio Ffiseg ar Gampws Singleton. Fy rôl o fewn yr Undeb yw sicrhau bod lleisiau myfyrwyr ag anableddau yn cael eu clywed o fewn y Brifysgol!

E-bost Quin: disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk

Swyddog Ymwybyddiaeth Traws/Di-deuaidd - Rex Fox O'Loughlin

Helo, Rex ydw i a fi yw’r swyddog ymwybyddiaeth traws a di-deuaidd ar gyfer eleni. Rydw i’n fyfyriwr Peirianneg Awyrofod yn fy ail flwyddyn a fy rôl yw sicrhau bod lleisiau myfyrwyr trais a di-deuaidd yn cael eu clywed, ac ymgyrchu dros ymwybyddiaeth o’n problemau unigryw.

E-bost Rex: transandnonbinaryofficer@swansea-union.co.uk

Swyddog Menwyod Officer -Scarlett Ross

Helo, Scarlett ydw i! Fi yw’r Swyddog Menywod ac rwy’n fyfyriwr Seicoleg yn fy nhrydedd flwyddyn. Mae fy rôl yn cynnwys hyrwyddo cydraddoldeb o fewn y brifysgol. Rwy’n bwriadu helpu menywod i deimlo’n fwy diogel a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi, a mynd i’r afael â diwylliant dynion. Fy rôl fwyaf pwysig yw cynrychioli chi a’ch pryderon, felly dewch ataf os oes unrhyw gwestiynau gennych chi!

E-bost Scarlett: womensofficer@swansea-union.co.uk

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)