Canoe Club

Swansea University Canoe Club is a well established club within Swansea University's Sports Clubs. Confusingly, we actually use kayaks, and only use canoes occasionally! Our trips are equally balanced with our awesome socials, whether you like just the socials or just the kayaking, we're open to all...

Pool Sessions are held twice weekly from 9 - 10pm on Tuesdays and Thursdays at the Wales National Pool, Sketty Lane. These sessions are mainly used for teaching basic skills.  For you beginners out there, this is when we will teach you how to kayak before letting you loose on the rivers of Wales, and for more experienced paddlers we’ll get you doing some sweet tricks. The first few pool sessions are usually really busy with a lot of new members joining, so there are extra pool sessions on the first two Mondays of term to introduce new members. All you’ll need to bring is a swimming costume, a towel and £2.50 to pay for the session.  After pool sessions, we go to a pub/JC's for a beverage or two.

River Trips The club takes every opportunity to get out on the water and put what we’ve been learning in the pool to good practise.  Trips are run almost every weekend. As long as there’s water, we’ll be on it! Each year the club participates in BUCS white water race, a good chance to represent your Uni by competing against other Uni's, both on the water and in the pub!  As well as BUCS events the club is regularly immersed in the paddling community and will frequently attend paddle festivals all over the UK - such as Teifi Tour and the National Student Rodeo (NSR).

Canoe Polo For those of you that fancy some ball games - Canoe Polo is for you! We train regularly, take part in BUCS tournaments and also compete against Cardiff in a Varsity match. Check out www.facebook.com/groups/polo.succ.me/ for more info on training and tournaments.

Surf Kayaking We are lucky enough to be close to one of the best surf spots in Wales, and whenever there's surf we’ll be surf kayaking! There will be an epic introduction to it on the Gower weekend a few weeks after Fresher's.

Scotland The real highlight of the year is our annual trip to Scotland during the Easter holiday where we take advantage of the excellent range of rivers and lochs for all abilities.  Usually 10 fun filled days of paddling, drinking, hiking, skiing/boarding, biking, etc!

Got your own boat? If you have your own boat and would like to bring it to Swansea but have no where to store it...don't worry as we are able to store boats in our shed.  Each member can store one kayak for free, then its £10 for each additional boat for the year.

Social Events The social side to the club is huge!! From weekly nights out, pub crawls,  BBQ’s, fancy dress parties to gorge-walking, skiing, snowboarding, etc. there is definitely something for everyone!! The Social Secs will keep you up to date with all the information for the social events!

Join us on 

Facebook — www.facebook.com/groups/succ.me

Twitter — www.twitter.com/SwanseaUniCC

Website — www.succ.me

Clwb Canw

Sefydlwyd Clwb Canw Prifysgol Abertawe yn yr 1970au a dechreuodd y clwb mewn pwll nofio yng ngardd cefn un o’r sefydlwyr. Heddiw, mae’n glwb sefydledig o fewn cymdeithasau chwaraeon Prifysgol Abertawe.  Er ei fod yn ddryslyd, rydym yn defnyddio caiacau, a dim ond yn defnyddio canwod yn achlysurol!

Sesiynau Pwll Cynhalia'r rhain dwywaith yr wythnos o 9 - 10yh ar ddydd Mawrth a dydd Iau ym Mhwll Cenedlaethol Cymru, ar Sketty Lane. Yn bennaf, defnyddir y sesiynau er mwyn dysgu sgiliau sylfaenol. Byddem yn dysgu’r dechreuwyr sut i gaiacio cyn gadael i chi eu defnyddio ar afonydd Cymru, a byddem yn helpu’r rhwyfwyr profiadol dysgu triciau hwylus. Fel arfer, mae’r sesiynau pwll cyntaf yn brysur iawn gyda nifer fawr o aelodau newydd yn ymuno, felly bydd sesiynau pwll ychwanegol yn cael eu cynnal yn ystod dau ddydd Llyn cyntaf y tymor i groesawu aelodau newydd. Gyd bydd angen arnoch, bydd gwisg nofio, tywel, a £2.50 i dalu am y sesiwn.  Ar ôl sesiynau yn y pwll, rydym yn mynd i JC’s am ddiod neu ddau.

Teithiau Afon Mae’r clwb yn cymryd bob cyfle i fynd allan yn y dwr i ymarfer beth yr ydym wedi bod yn dysgu yn y pwll.  Cynhalia teithiau bron bob penwythnos, ar yr amod bod dwr, byddem ni ynddo fe! Bob blwyddyn, mae’r clwb yn cymryd rhan mewn ras dwr gwyn BUCS, cyfle da i gynrychioli’ch Prifysgol gan gystadlu yn erbyn prifysgolion eraill ar y dwr ac yn y dafarn!  Yn ogystal â’r digwyddiadau BUCS, mae’r clwb yn aml yn cymryd rhan yn y gymdeithas rhwyfo a byddent yn aml yn mynychu gwyliau ar draws y DU - megis PhranhaFest.

Polo Canw Am y rheini ohonoch sy’n ffansio chwarae gemau pêl - mae Polo Canw yn berthnasol i chi! Rydym yn hyfforddi’n aml, yn cymryd rhan mewn twrnameintiau BUCS a chystadlu yn erbyn Caerdydd mewn gêm Varsity. Ewch i www.facebook.com/groups/polo.succ.me/ <https://www.facebook.com/groups/polo.succ.me/> am fwy o wybodaeth am hyfforddi a thwrnameintiau.

Caiacio Syrffio  Rydym ni’n ddigon lwcus i fod yn agos at un o’r llefydd syrffio gorau yng Nghymru, a phryd bynnag mae amodau syrffio da, byddem ni’n syrffio! Bydd yna gyflwyniad epig iddo ar benwythnos y Gwyr mewn  ychydig o benwythnosau.

Y Alban Uchafbwynt y flwyddyn yw ein taith flynyddol i’r Alban yn ystod y gwyliau Pasg lle yr ydym yn cymryd mantais o’r amrywiad ardderchog o afonydd, a llynnoedd ar gael ar gyfer bob lefel o allu.  Fel arfer, bydd yna 10 diwrnod llawn hwyl, rhwyfo, yfed, cerdded, sgïo/byrddio, beicio ayyb!

Oes gennych gwch dy hun? Os oes cwch gennych a hoffech ddod â’r cwch i Abertawe ond nad oes lle i chi ei storio... peidiwch â phoeni, rydym ni’n gallu ei storio yn ein sied cychod. Gall bob aelod storio un caiac am ddim, wedyn bydd rhaid talu £10 am bob caiac ychwanegol am y flwyddyn.

Digwyddiadau Cymdeithasol Mae ochr cymdeithasol y clwb yn enfawr!! O nosweithiau allan wythnosol, crolau tafarn, BBQ’s, partïon gwisg ffansi i gerdded ar hyd ceunentydd, sgïo, eira fyrddio, ayyb. Mae yna rywbeth i bawb, yn sicr!! Bydd yr Ysgrifenyddion Cymdeithasol yn gadael i chi wybod yr holl wybodaeth am y digwyddiadau cymdeithasol!

Ymunwch â ni ar  

Facebook — www.facebook.com/groups/succ.me

Trydar — www.twitter.com/SwanseaUniCC

Gwefan — www.succ.me

 

Committee

Anti-Faff
Daniel Linley
Polo Captain
Timothy Solway
President
Canoe Club Sport
James Woodrow
River Captain
Matthew Hayward
Secretary
Nicholas Warms
Social Secretary
Adam Davison
Treasurer
Lauren Davies
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)