Islamic (ISOC)

Welcome to the Islamic Society(ISOC)

ISOC is here to empower and unite Muslims and non-Muslims together. Together we aim to provide educational, social, and more importantly fun events. Insha'allah you will enjoy your stay in Swansea and have a wonderful time in the ISOC community. 

Membership is open to everyone whether Muslim or non-Muslim. Our membership includes students and community members from various backgrounds which is something that we are proud of having Alhamdullilah.   

We look forward to see you in all our events. Get involved and join our community

Why should I actually be an ISOC member for 2018/19?

• Weekly Classes; Tajweed/Tafseer/Hadith
• ISOC Hoody/Sweatshirts
• ISOC Weekly Football
• Exclusive members-only socials; Day trips, Thorpe Park, BBQs, Brothers/Sisters “Halal house parties”
• Benefit from our new mentoring scheme
• Lectures from top speakers- local and international
• Be a part of Islamic Awareness week 
• Be a part of the Charity week team that is planning to top other ISOCs this year 
• Develop your skills in helping organising events
• Make new friends through the society
• Helping with accommodation- particularly with other Muslims
• Tutoring youngsters at EYST to help their GCSE & A-level progress – Building your own CV
• Collaboration with other ISOCs and other societies- We have a great link with Cardiff ISOC and other multicultural societies in SU.

Like our facebook page:

www.facebook.com/swanseauniversityislamicsociety

Follow us on Twitter & Instagram

www.twitter.com/swanseaisoc

www.instagram.com/swanseaisoc

Suscribe to our youtube channel:

Islamaidd

Croeso i’r Gymdeithas Islamaidd (ISOC)

Mae ISOC yma i roi pwer ac i uno Mwslimaid a phobl nad yw’n Mwslim ynghyd.  Gyda’n gilydd, rydym yn bwriadu darparu digwyddiadau addysgiadol, cymdeithasol, ac yn fwyaf bwysig, hwylus.  Insha'allah, byddech chi’n mwynhau eich amser yn Abertawe ac yn cael amser hyfryd yn y gymuned ISOC.

Mae aelodaeth ar agor i bawb os ydych chi’n Mwslim neu beidio.  Mae ein aelodaeth yn cynnwys myfyrwyr ac aelodau’r cymuned o gefndiroedd amrywiol a rydym ni’n falch iawn o gael alhamdullilah.   

Rydym yn edrych ymlaen at weld chi gyd yn ein digwyddiadau, byddwch yn rhan o’n cymuned.

Pam y ddylai fod yn aelod ISOC ar gyfer 2016/17?

• Gwersi Wythnosol; Tajweed/Tafseer 
• Cardiau Cynigion ISOC
• Crysau Chwys ISOC
• Pêl Droes ISOC Wythnosol
• Sosials sy’n unigryw i aelodau yn unig; Day Trips, Thorpe Park, BBQs, Brothers/Sisters “partïon ty Halal”
• Buddiwch o’n cynllun mentora newydd
• Darlithoedd o siaradwyr uwch- lleol a chenedalethol
• Byddwch yn rhan o wythnos Ymwybyddiaeth Islamaidd 
• Byddwch yn rhan o’r tîm wythnos Elusennol sy’n bwriadu gwella ISOCs eraill eleni 
• Datblygwch eich sgiliau gan helpu trefnu digwyddiadau

• Cwrdd â ffrindiau newydd trwy’r gymdeithas

• Helpwch gyda llety – yn enwedig gyda Mwslimiaid eraill
• Tiwtora pobl ifanc yn EYST i help gyda’u cynnydd GCSE & Lefel-A – Adeiladu eich CV eich hun.

• Gweithio gydag ISOCs eraill a chymdeithasau eraill – Mae gennym gysylltiadau da gyda ISOC Caerdydd a chymdeithasau amlddiwylliannol yn yr UM.

Hoffwch ein tudalen facebook:

www.facebook.com/swanseauniversityislamicsociety

Committee

President
Islamic Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)