About

Socialist Students is a democratic campaigning organisation with groups in universities and colleges throughout Britain. We fight against fees and cuts and are involved in various movements.

Socialist Students

Socialist Students is a democratic campaigning organisation with groups in universities and colleges throughout Britain. We played a leading role in the fight against fees and cuts in the last academic year. We say that education is a right not a privilege - no to all cuts, fees and privatisation. 

As well as this, we campaign on a range of other issues. Racism, sexism, homophobia are all rooted in capitalism and are aimed at dividing ordinary people. We oppose the BNP and EDL, and have been important to organising counter demonstrations when the EDL have marched. We say no to war and imperialist intervention and fight for solidarity between working class and young people across the world. 

We are active in every struggle possible. We are organised democratically because we think its important to bring together all our members experiences and ideas to offer the movement the best way forward possible. We're socialists because we think that the problems faced by students, workers and all the oppressed have roots in capitalism, and we need to fundementally transform society so that it is run in the interests of the  masses. 

Myfyrwyr Sosialydd

Sefydliad ymgyrchu democratig yw Myfyrwyr Sosialydd gyda grwpiau a cholegau o gwmpas Prydain.  Chwaraeom ni’r prif rôl yn y frwydr yn erbyn ffioedd a thoriadau yn y flwyddyn academaidd diwethaf.  Ein barn ni yw fod addysg yn hawl, nid fraint – na i’r holl doriadau, ffioedd a phreifateiddio.

Yn ogystal â hyn, rydym yn ymgyrchu ar amrywiad o faterion eraill.  Mae hiliaeth, rhywiaeth a homoffobia gyd yn dod o wreiddiau cyfalafiaeth ac yn cael eu hanelu at rannu pobl cyffredin. Rydym yn gwrthwynebu’r BNP a’r EDL, ac wedi bod yn bwysig wrth drefnu arddangosiadau cownter pan mae’r EDL yn gorymdeithio. Rydym yn dweud na i ryfel ac ymyrraeth imperialaidd ac yn ymladd am undod rhwng y dosbarth gweithiol a phobl ifanc ar draws y wlad. 

Rydym yn weithredol ym mhob frwydr bosib.  Rydym yn cael ein trefnu’n ddemocrataidd oherwydd rydym ni’n credu ei bod hi’n bwysig i ddod â phrofiadau a syniadau ein holl aelodau at ei gilydd er mwyn cynnig y symudiad y ffordd gorau i symud ymlaen.  Rydym yn sosialwyr oherwydd ein bod ni’n credu fod gan yr holl broblemau y mae rhaid i fyfyrwyr, gweithwyr a phawb sy’n orthrymedig wynebu, gwreiddiau mewn cyfalafiaeth, ac mae angen i ni drawsnewid sylfaen cymdeithas er mwyn iddi gael ei rhedeg gyda diddordebau’r llwythi wrth ei chraidd.

Swansea Socialist Students Facebook page