img description img description

True Crime

Uncover the truth, solve mysteries, and embrace the thrill. Join the True Crime Society for an electrifying journey into the dark world of crime.

Memberships

  • True Crime Society Standard Membership£3.00
  • True Crime Society Associate Membership£3.00

About Us

Step into the captivating and enigmatic world of true crime as you join the True Crime Society. Our society is dedicated to immersing members in the thrilling realm of criminal investigations, unsolved mysteries, and the psychology of criminals. Through a range of engaging meetings and events, we aim to provide an enriching and unforgettable experience.

During our meetings, we gather to explore a variety of compelling cases, dissect the evidence, discuss theories, and analyse the intricate details surrounding each crime. These sessions serve as a platform for members to exchange insights, share their expertise, and foster critical thinking skills. Whether it's the psychology of serial killers, the modus operandi of notorious criminals, or the intricacies of forensic analysis, our meetings will expand your knowledge and enhance your investigative abilities.

We organize a diverse array of events designed to provide hands-on experiences and interactive challenges. From Movie and Game nights to Cosplay contests, the list goes on. Imagine participating in thrilling murder mystery dinners, where you become a detective for the night, deciphering clues and uncovering the truth. And let's not forget our immersive investigations, where members work together to solve fictional crimes, unravel intricate puzzles, and put their detective skills to the ultimate test.

Beyond the excitement and intrigue, we uphold a strong commitment to ethics and sensitivity. We emphasize the importance of approaching true crime cases with respect for the victims and their families. Our aim is to foster an environment that encourages responsible engagement, empathy, and thoughtful discussions.

By joining the True Crime Society, you will not only embark on an exhilarating journey into the depths of criminality but also become part of a vibrant community of like-minded individuals who share your passion. 

So, if you're ready to unlock the secrets of infamous cases, challenge your analytical skills, and immerse yourself in the gripping world of true crime, join us on this extraordinary adventure. Together, we will unravel mysteries, discuss theories, and explore the fascinating realm of crime from every angle imaginable.

 

 

Camwch i fyd cyfareddol ac enigmatig gwir droseddu wrth i chi ymuno â'r Gymdeithas Gwir Drosedd. Mae ein cymdeithas yn ymroddedig i drochi aelodau ym myd gwefreiddiol ymchwiliadau troseddol, dirgelion heb eu datrys, a seicoleg troseddwyr. Trwy amrywiaeth o gyfarfodydd a digwyddiadau difyr, ein nod yw darparu profiad cyfoethog a bythgofiadwy.

Yn ystod ein cyfarfodydd, rydym yn ymgynnull i archwilio amrywiaeth o achosion cymhellol, dyrannu'r dystiolaeth, trafod damcaniaethau, a dadansoddi'r manylion cymhleth sy'n ymwneud â phob trosedd. Mae'r sesiynau hyn yn llwyfan i aelodau gyfnewid mewnwelediadau, rhannu eu harbenigedd, a meithrin sgiliau meddwl beirniadol. Boed yn seicoleg lladdwyr cyfresol, y modus operandi o droseddwyr drwg-enwog, neu gymhlethdodau dadansoddi fforensig, bydd ein cyfarfodydd yn ehangu eich gwybodaeth ac yn gwella eich galluoedd ymchwiliol.

Rydym yn trefnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio i ddarparu profiadau ymarferol a heriau rhyngweithiol. O nosweithiau Ffilm a Gêm i gystadlaethau Cosplay, mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Dychmygwch gymryd rhan mewn ciniawau dirgelwch llofruddiaeth gwefreiddiol, lle byddwch chi'n dod yn dditectif am y noson, yn dehongli cliwiau ac yn datgelu'r gwir. A pheidiwch ag anghofio ein hymchwiliadau trochi, lle mae aelodau'n cydweithio i ddatrys troseddau ffuglennol, datrys posau cymhleth, a rhoi eu sgiliau ditectif ar brawf yn y pen draw.

Y tu hwnt i'r cyffro a'r cynllwyn, rydym yn cynnal ymrwymiad cryf i foeseg a sensitifrwydd. Rydym yn pwysleisio pwysigrwydd mynd i’r afael ag achosion trosedd gwirioneddol gyda pharch at y dioddefwyr a’u teuluoedd. Ein nod yw meithrin amgylchedd sy'n annog ymgysylltiad cyfrifol, empathi, a thrafodaethau meddylgar.

Drwy ymuno â’r Gymdeithas Gwir Drosedd, byddwch nid yn unig yn cychwyn ar daith gyffrous i ddyfnderoedd troseddoldeb ond hefyd yn dod yn rhan o gymuned fywiog o unigolion o’r un anian sy’n rhannu eich angerdd.

Felly, os ydych chi'n barod i ddatgloi cyfrinachau achosion gwaradwyddus, herio'ch sgiliau dadansoddi, ac ymgolli ym myd gafaelgar gwir droseddu, ymunwch â ni ar yr antur ryfeddol hon. Gyda’n gilydd, byddwn yn datrys dirgelion, yn trafod damcaniaethau, ac yn archwilio byd hynod ddiddorol trosedd o bob ongl y gellir ei dychmygu.

 

Committee

President
Wiam Adeagbo
Secretary
Nadejda Cerempei