Best UK Universities for Students’ Union 2022

We did it! You’re now looking at one of the best universities for students' unions!

We did it! You’re now looking at one of the best universities for student unions!

We were recently given the news that Swansea University Student’s Union has placed in StudentCrowd’s Top 20 Best UK Universities for Student’s Union 2022. We couldn’t be happier and prouder about this achievement as we know how much the student’s union means to our staff and students.

 

What makes this all the more special is how these positions get awarded, so let us explain.

The 20 best universities for student unions are calculated across 10 different categories from over 15,000 student reviews submitted to StudentCrowd between June 2020 and May 2022. These are the only awards based entirely on authentic student reviews, with StudentCrowd only allowing valid ac.uk email addresses to submit reviews.

So much hard work and dedication from our staff go into the Students Union, and without them, we would not be able to achieve half of what we do.

And to our students, we can’t thank you enough for recognising the time and effort that gets put into the Student’s Union to ensure your university experience is as enjoyable as possible. Your recognition is ultimately what secured us this achievement.

The last few years haven’t been easy, but we are finally bouncing back. This year has seen the return of the Welsh Varsity, the first Swansea Summer Ball in two years and now a place in the top 20 Best Universities for Student’s Unions 2022.

 

Trust us when we say it only gets better from here! We can’t wait to see what the next academic year has in store for our students and us.

 

 

 

Rydyn ni wedi llwyddo! Rwyt ti nawr yn edrych ar un o'r prifysgolion gorau o ran undebau myfyrwyr!

Yn ddiweddar, cawson ni’r newyddion bod Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi'u gosod ymhlith 20 Prifysgol Orau'r DU o ran Undeb Myfyrwyr 2022 gan StudentCrowd. Ni allwn ni fod yn hapusach ac yn fwy balch am y cyflawniad hwn gan ein bod yn gwybod faint mae undeb y myfyrwyr yn golygu i'n staff a'n myfyrwyr .

 

Mae’r ffordd y mae’r gwobrau hyn yn cael eu dyfarnnu yn gwneud hyn yn fwy arbennig fyth, felly gad i ni egluro. Mae’r 20 prifysgol orau o ran undebau myfyrwyr yn cael eu cyfrifo ar draws 10 categori gwahanol o dros 15,000 o adolygiadau gan fyfyrwyr a gyflwynwyd i StudentCrowd rhwng Mehefin 2020 a Mai 2022. Rhan yw’r unig ddyfarniadau sy’n seiliedig yn gyfan gwbl ar adolygiadau myfyrwyr dilys, gan fod StudentCrowd ond yn caniatáu cyfeiriadau e-bost ac.uk dilys i gyflwyno adolygiadau.

Mae cymaint o waith caled ac ymroddiad ein staff yn mynd i mewn i Undeb y Myfyrwyr, a hebddynt, ni fyddwn ni’n gallu cyflawni hanner y gwaith rydyn ni’n ei wneud.

                                                                      

Ac i’n myfyrwyr, ni allwn ni ddiolch i chi digon am gydnabod yr amser a’r ymdrech a roddir i Undeb y Myfyrwyr i sicrhau bod dy brofiad yn y brifysgol mor hwylus â phosibl. Dy gydnabyddiaeth ti a dy gyd-fyfyrwyr wnaeth sicrhau’r cyflawniad hwn i ni.

Nid yw'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn hawdd, ond rydyn ni o'r diwedd yn dychwelyd i’r arfer. Eleni mae Varsity Cymru wedi dychwelyd, cynhalion ni’r Ddawns Haf gyntaf yn Abertawe ers dwy flynedd ac rydyn ni bellach yn un o’r 20 Prifysgol Orau o ran Undebau Myfyrwyr yn 2022.

 

Mae’n wir bod pethau ond yn gwella o'r fan hon! Ni allwn ni aros i weld beth sydd gan y flwyddyn academaidd nesaf ar y gweill ar gyfer ein myfyrwyr a’r Undeb.