Elections 2019

Elections 2019

Our huge Full-time and Part-time Officer Election is just around the corner. This is your chance to have your say and stand for what you believe in within the Uni. As an officer, you get to change the Union's policy, have an influence in University-level meetings, and generally make Uni better for all students.

Sound like something you wanna do?

Full-time Officers get paid and work full-time hours. You can either take a year out of your studies to do this, or do it straight after graduating. There are 6 full-time positions available:
- President
- Education Officer
- Societies and Services Officer
- Sports Officer
- Welfare Officer
- Welsh Affairs Officer

Part-time Officers are volunteers, and do it around their studies. It looks great on a CV and you get to work with an amazing team and learn new skills. There are 12 part-time positions available:
- BME Officer
- Environment Officer
- Ethics Officer
- General Secretary
- International Officer
- LGBT+ Officer (Bay Campus)
- LGBT+ Officer (Singleton Campus)
- Mature Students Officer
- Mental Health Awareness Officer
- Students with Disabilities Officer
- Trans/Non-binary Awareness Officer
- Women's Officer

As a heads up, nominations open next month, so you'll have the chance to stand before students vote. In the meantime, if you have any questions or you're keen to find out a little more about it, drop an email to Bethany and Tomos on student.voice@swansea-union.co.uk.

Key dates:
Nominations open: Monday 28th Jan
Nominations close: Friday 22nd Feb
Manifesto deadline: Sunday 24th Feb
Hustings: Weds 6th & Thurs 7th March
Active Campaigning begins: 8th March
Voting open: Monday 11th March - Friday 15th March

Watch this space for more elections updates as they come.

See below for Notice of Poll:

 

OFFICIAL NOTICE: ELECTION ANNOUNCED

This is to notify all members of Swansea University Students’ Union that an election will be taking place to fill the following Officer positions:

Full-time Officers:
President
Education Officer
Societies and Services Officer
Sports Officer
Welsh Affairs Officer

Part-time Officers:
BME (Black & Minority Ethnic) Officer
Environment Officer
Ethics Officer
General Secretary
International Officer
LGBT+ Officer (Bay)
LGBT+ Officer (Singleton)
Mature Students Officer
Mental Health Awareness Officer
Students with Disabilities Officer
Trans/Non-Binary Awareness Officer
Women’s Officer
 

REFERENDA
There shall also be some questions being asked alongside these elections. The questions will be regarding:

  • SUSU’s Affiliation Referendum

Each question must reach a quorum of 3% and comply with schedule 120.1 in the Articles of Governance.

Election Timetable:
Nominations Open: 28th January 2019 at 11am
Nominations Close: 22nd February 2019 at 3pm
Candidates Meeting: 22nd February 2019 at 6pm (Compulsory for candidates)
Manifesto Deadline: 24th February 2019 at 11.59pm
Campaigning Begins: 8th March 2019 at 6pm
Voting Opens: 11th March 2019 at 11am
Voting Closes: 15th March 2019 at 1pm
Results Announced: 15th March 2019 from 8pm

Bethany Allen, Assistant Returning Officer

14th December 2018

Keep checking swansea-union.co.uk/elections for more information.

 

Etholiadau 2019

Mae ein Hetholiad Swyddogion Llawn-amser a Rhan-amser ar y gweill. Dyma dy gyfle i ddweud dy ddweud a chynrychioli dy farn o fewn y Brifysgol. Fel swyddog, bydd gen ti'r cyfle i newid polisïau'r Undeb, cael dylanwad mewn cyfarfodydd y Brifysgol, a gwneud y Brifysgol yn well yn gyffredinol.

Swnio fel rhywbeth hoffet ti wneud?

Mae Swyddogion Llawn-amser yn derbyn cyflog ac yn gweithio oriau llawn-amser. Gallet ti gymryd blwyddyn allan o'ch astudiaethau neu wneud y rôl yn syth ar ôl graddio. Mae 6 rôl ar gael:
- Llywydd
- Swyddog Addysg
- Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau
- Swyddog Chwaraeon
- Swyddog Lles
- Swyddog Materion Cymraeg

Mae Swyddogion Rhan-amser yn wirfoddolwyr, ac yn cyflawni'r rôl ynghyd â'u hastudiaethau. Mae'n edrych yn wych ar CV ac mae'n rhoi cyfle i chi weithio gyda thîm arbennig a dysgu sgiliau newydd. Mae 12 rôl rhan-amser ar gael:
- Swyddog BME
- Swyddog yr Amgylchedd
- Swyddog Moeseg
- Ysgrifennydd Cyffredinol
- Swyddog Rhyngwladol
- Swyddog LHDT+ (Campws y Bae)
- Swyddog LHDT+ (Campws Singleton)
- Swyddog Myfyrwyr Hyn
- Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
- Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
- Swyddog Ymwybyddiaeth Trawsrywiol/Di-ddeuaidd
- Swyddog Menywod

Er gwybodaeth, mae enwebiadau'n agor mis nesa, felly byd gen ti gyfle i sefyll yn yr etholiad. Yn y cyfamser, os oes gen ti unrhyw gwestiynau neu os hoffet ti gael rhagor o wybodaeth, anfona ebost at Bethany a Tomos ar student.voice@swansea-union.co.uk.

Dyddiadau allweddol:

Enwebiadau'n agor: Dydd Llun 28ain Ionawr
Enwebiadau'n cau: Dydd Gwener 22ain Chwefror
Dyddiad cau maniffestos: Dydd Sul 24ain Chwefror
Hustings: Dydd Mercher 6ed & Dydd Iau 7fed Mawrth
Dechrau ymgyrchu gweithredol: 8fed Mawrth
Pleidleisio ar agor: Dydd Llun 11eg Mawrth - Dydd Gwener 15fed Mawrth

Cadwa lygad allan am ragor o ddiweddariadau yma.

Gweler Hysbyseb yr Etholiad isod:

 

HYSBYSEB SWYDDOGOL: ETHOLIAD WEDI’I GYHOEDDI

Dyma i gyhoeddi i bob aelod o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe bod etholiad yn cael ei gynnal i lenwi rolau’r Swyddogion canlynol:

Swyddogion Llawn-amser:
Llywydd
Swyddog Addysg
Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau
Swyddog Chwaraeon
Swyddog Lles
Swyddog Materion Cymraeg

Swyddog Rhan-amser:
BME (Myfyrwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig)
Swyddog yr Amgylchedd
Swyddog Moeseg
Ysgrifennydd Cyffredinol
Swyddog Rhyngwladol
Swyddog LHDT+ (Bae)

Swyddog LHDT+ (Singleton)
Swyddog Myfyrwyr Hyn
Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl
Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
Swyddog Traws/Di-ddeuaidd
Swyddog Menywod

 

REFFERENDA
Bydd cwestiynau hefyd yn cael eu gofyn ynghyd â’r etholiad. Bydd y cwestiynau ynghylch:

  • Refferendwm Cysylltiadau SUSU

Rhaid i bob cwestiwn derbyn cworwm o 3% a chydymffurfio ag atodiad 120.1 yn yr Erthyglau Llywodraethu.

Amserlen yr Etholiad:
Enwebiadau’n Agor: 28ain Ionawr 2019 am 11yb
Enwebiadau’n Cau: 22ain Chwefror 2019 am 3yp
Cyfarfod Ymgeiswyr: 22ain Chwefror 2019 am 6yp (gorfodol i ymgeiswyr)
Dyddiad Cau Maniffestos: 24ain Chwefror 2019 am 11.59yh
Ymgyrchu’n Dechrau: 8fed Mawrth 2019 am 6yp
Pleidleisio’n Agor:  11eg Mawrth 2019 am 11yb
Pleidleisio’n Cau: 15fed Mawrth 2019 am 1yp
Cyhoeddi’r Canlyniadau: 15fed Mawrth 2019 o 8yh

Bethany Allen, Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol
14eg Rhagfyr 2018

Ewch i swansea-union.co.uk/elections am ragor o wybodaeth.

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)