Elections Announcement!

Our Full-time and Part-time Officer Elections happen every year. They are a chance for you as a Student at Swansea University to have your say and stand for what you believe in within the Uni.

Our Full-time and Part-time Officer Elections happen every year. They are a chance for you as a Student at Swansea University to have your say and stand for what you believe in within the Uni.

We are all about democracy. Only students can stand in our election, and only students can vote in them. It’s a bit like the General Election. You can stand by nominating yourself and submitting a manifesto.

Full-time Officers get paid and work full-time hours. You can either take a year out of your studies to do this, or do it straight after graduating. Part-time Officers are volunteers, and do it around their studies. It looks great on the CV and you get to work with an amazing team and learn new skills.

Sound like something you want to do?

Nominations open on our website from Monday January 24th and close on Friday February 18th 2022.

OFFICIAL NOTICE: ELECTION ANNOUNCED

This is to notify all members of Swansea University Students’ Union that an election will be taking place to fill the following Officer positions:

Full-Time Officers

President

Education Officer

Societies & Services Officer

Sports Officer

Welfare Officer

Welsh Affairs Officer

Part-Time Officers

Race Inclusion Officer

BME (Black & Minority Ethnic) Officer

Environment Officer

Ethics Officer

General Secretary

International Officer

LGBT+ Officer (Bay)

LGBT+ Officer (Singleton)

Mature Students Officer

Mental Health Awareness Officer

Students with Disabilities Officer

Trans and Non-Binary Awareness Officer

Women’s Officer

Election Timetable

Notice of Poll: Monday 10th January

Nominations Open: Monday 24th January 2022 at 11:00 am

Nominations Close: Friday 18th February 2022 at 15:00 pm

Candidate Briefing: Friday 18th February 2022 after 17:00 pm (emails will be sent to candidates)

(Compulsory for candidates)

Manifesto Deadline: Tuesday 22nd February 2022 at 23.59 pm

Campaigning Begins: Friday 4th March 2022 at 18:00 pm

Voting Opens: Monday 7th March 2022 at 11:00 am

Voting Closes: Thursday 10th March 2022 at 13:00 pm

Results Announced: Friday 11th March 2022 from 19:00 pm

Joshua Harrigan, Assistant Returning Officer

Mae ein Hetholiadau Swyddogion Llawn-amser a Rhan-amser yn digwydd bob blwyddyn. Maen nhw'n gyfle i ti fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe i ddweud dy ddweud a sefyll dros yr hyn rwyt ti'n frwdfrydig drosto yn y Brifysgol.

Rydym yn frwdfrydig iawn am ddemocratiaeth. Dim ond myfyrwyr all sefyll yn ein hetholiad, a dim ond myfyrwyr all bleidleisio ynddo. Mae’n debyg i'r Etholiad Cyffredinol. Gallet ti sefyll drwy enwebu dy hun a chyflwyno maniffesto.

Mae Swyddogion Llawn-amser yn cael eu talu ac yn gweithio oriau llawn-amser. Gallet ti naill ai gymryd blwyddyn allan o dy astudiaethau i wneud hyn, neu ei wneud yn syth ar ôl graddio. Mae Swyddogion Rhan-amser yn wirfoddolwyr, ac yn gwneud y gwaith o amgylch eu hastudiaethau. Mae'n edrych yn wych ar CV ac rwyt ti'n cael gweithio gyda thîm anhygoel a dysgu sgiliau newydd.

Swnio fel rhywbeth hoffet ti ei wneud?

Bydd enwebiadau yn agor ar ein gwefan ar Ddydd Llun Ionawr 24ain ac yn cau ar Ddydd Gwener Chwefror 18fed 2022.

HYSBYSIAD SWYDDOGOL: CYHOEDDIR ETHOLIAD

Mae hyn er mwyn hysbysu holl aelodau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe y bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi'r swyddi canlynol:

Swyddogion Llawn-amser

Llywydd

Swyddog Addysg

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Swyddog Chwaraeon

Swyddog Lles

Swyddog Materion Cymraeg

Swyddogion Rhan-amser

Cynhwysiad Hiliol Swyddog

Swyddog BME (Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig)

Swyddog yr Amgylchedd

Swyddog Moeseg

Ysgrifennydd Cyffredinol

Swyddog Rhyngwladol

Swyddog LGBT+ (Bae)

Swyddog LGBT+ (Singleton)

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Swyddog Ymwybyddiaeth Traws a Di-deuaidd

Swyddog y Menywod

Amserlen yr Etholiad

Hysbysiad Pleidlais: Dydd Llun 10fed Ionawr

Enwebiadau’n Agor: Dydd Llun 24ain Ionawr 2022 am 11am

Enwebiadau’n Cau: Dydd Gwener18fed Chwefror 2022 am 3pm

Sesiwn Briffio’r Ymgeiswyr: Dydd Gwener18fed Ionawr 2022 ar ôl 5pm (bydd ebyst yn cael eu hanfon at ymgheiswyr)

(Gorfodol ar gyfer ymgeiswyr)

Dyddiad Cau Maniffestos: Dydd Mawrth 22ain Ionawr 2022 am 11.59pm

Ymgyrchu’n Dechrau: Dydd Gwener 4ydd Mawrth 2022 am 6pm

Pleidleisio’n Dechrau: Dydd Llun 7fed Mawrth 2022 am 11am

Pleidleisio’n Cau: Dydd Iau 10fed Mawrth 2022 am 1pm

Cyhoeddi Canlyniadau: Dydd Gwener 11eg Mawrth 2022 o 7pm

Joshua Harrigan, Swyddog Canlyniadau Cynorthwyol

 
Swansea University Students' Union