FTO Manifesto Update

 

Your officers have all been really busy working on their manifestos this term! Here’s what they’ve been up to:

Chizi - President

 1. Community feel on Bay 
  - The Union now runs 52° and 4 Full Time Officers have moved there permanently
  - I held Chizi's Chat to listen students’ needs at Bay
  - I sit on BCEG (Bay campus experience group)
 2. Employability 
  - 52° created more student jobs and I’ve created more job-shadowing opportunities in the Union
  - I’m working with The Enterprise Society, Women in Business Society, the Uni and Santander to create more job opportunities, placements, business boot camps and other enterprise activities
 3. Multi Faith Facility 
  - I’m working with the Uni and Student Services to get a facility on both campuses
  - I’m discussing it on every Board and with the Uni’s Senior Management Team

I’m also now on NUS Wales Women's Committee and NUS UK Society and Citizenship Committee and I’ve helped to run a number of campaigns this term, including:
- Black History Month
- Hate Crime Awareness Week
- Bystander Intervention Training
- 16 Days of Activism
- Student Forum

Emily - Education Officer

 1. No exam and coursework deadlines on the same or following day 
  - Policy being submitted in January to the University

 2. Mandate lecture recording 
  - Technology currently being updated on Singleton Campus

 3. Improve library and study areas 
  New study space has been/will be introduced on both campuses

 4. Improve the student experience for those struggling with mental health
  - The Study Aid campaign is set for exam periods

 5. Provide first aid days across all colleges 
  - These will take place before Varsity

 6.  Stop any full day of lectures during or following Union events 
  - Policy in place for all colleges to follow once date of Varsity is announced

 7.  Implement charging lockers 
  - These will be implemented in the new Taliesin refurbishment in March

Chris - Societies and Services Officer

 1. Freeze prices in JC’s and introduce a wider range of locally brewed drinks 
  - JC’s prices have been frozen with no increases due all year
  - I recently introduced Tomos Watkin Delilah, a new local ale, and I’m hoping to introduce a new local cider next year

 2. Rewards for societies bringing students to JC’s and 52° 
  - I’ve started a scheme for societies so they’re rewarded for every member they take to Idols on a Wednesday
  - I made sure that societies got commission for selling Freshers’ wristbands

 3. Ensure academic societies get more support from University departments
  - I encouraged all colleges to appoint contact for academic societies

 4. Reward committee members for their efforts  
  - I rewarded the tidiest societies in Freshers’ Fayre
  - In the New Year, I’ll be starting an Event of the Month Competition

 5. Ensure that Postgraduate students aren’t forgotten 
  - I held the first medical societies training day for medical students who are on the medical society committees
  - I gave a talk to Postgraduate students about the Union and what it offers

 6. More SU presence on Bay 
  - We’ve taken over 52° and it’s now a bookable space for societies
  - I’m working with a group of students on a project to create a Bay Campus community.

 7. A Students’ Union App 
  - Research is currently underway and development should be starting early in the New Year.

Gwyn - Sports Officer

 1. Encourage participation 
  - The new Interdepartmental Sports Tournament will be held next term in the same format as Ladies Day
  - We’ve started a Welsh Language Netball Club as part of the Official Netball club

 2. Develop individuals and clubs 
  - Currently supporting new clubs with financial issues
  - In partnership with SEA, Swansea Council and Sport Swansea, I’ve introduced a SportSpin scheme to send students to teach sports locally
  - I’m working closely with new clubs to help them succeed

 3. Strengthen performance
  - I’m working on discounted Varisty tickets for players
  - I’ve ensured fairly allocated funds to clubs
  - Sports supplements are being sold in Costcutter

 4. Improve facilities 
  - Extended gym opening times and cheaper memberships for students
  - More space for clubs to train

 5. Support charities 
  - I successfully ran Ladies’ Day, Children in Need and Movember, raising over £3,500

Shona - Welfare Officer

 1. Mental Health Handbook 
  - The handbook was given to students at Arrivals and Freshers’ Fayre
  - The handbook is also online for all students to access

 2. Welfare Workshops 
  - I held a consent workshop, Mind Set workshops and a bake sale for World Mental Health Day
  - More workshops are planned for next term

 3. Campaigns
  - I held campaigns for LGBT+ Mental Health Awareness Week along with the LGBT Society and Joe Davern our LGBT officer
  - Hate Crime Awareness Week was a success
  - I helped to run the Bystander Intervention Training sessions
  - I held #GetItLit to light up the campuses and am giving students’ feedback to the council

 

Mae’r swyddogion wedi bod yn brysur iawn yn gweithio ar eu manifestos dros y tymor! Dyma beth maen nhw wedi bod yn ei wneud:

Chizi - Llywydd

 1. Teimlad cymunedol ar Gampws y Bae 
  - Mae’r Undeb nawr yn perchen â 52° ac mae 4 Swyddog Llawn Amser wedi symud yno
  - Cynhaliais Chizi's Chat i wrando ar anghenion myfyrwyr ar Gampws y Bae
  - Rwy’n rhan o BCEG (Grwp Profiad Campws y Bae)
 2. Cyflogadwyedd 
  - Crëodd 52° ragor o swyddi i fyfyrwyr ac rydw i wedi creu rhagor o gyfleoedd cysgodi o fewn yr Undeb
  - Rwy’n gweithio gyda’r Gymdeithas Fenter, Cymdeithas Menywod mewn Busnes, y Brifysgol a Santander i greu rhagor o swyddi, lleoliadau gwaith, gweithdai busnes a gweithgareddau menter eraill
 3. Cyfleuster Aml-Ffydd 
  -Rwy’n gweithio gyda’r Brifysgol a Gwasanaethau Myfyrwyr i roi’r cyfleuster ar y ddau gampws
  -Rwy’n trafod y mater ar bob Bwrdd gyda Thîm Uwch-Reoli’r Brifysgol

Rydw i nawr yn rhan o Bwyllgor Menywod UCM a Phwyllgor Dinasyddiaeth a Chymdeithas DU UCM ac rydw i wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd dros y tymor, gan gynnwys:
-Mis Hanes Pobl Dduon
-Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb
-Hyfforddiant Ymyrraeth Gwyliedydd
-16 Diwrnod o Weithredaeth
-Fforwm Myfyrwyr

Emily - Swyddog Addysg

 1. Dim arholiadau a dyddiad cau gwaith cwrs ar yr un dydd neu’r diwrnod canlynol
  - Mae’r polisi yn cael ei gynnig i’r Brifysgol ym mis Ionawr

 2. Mandad recordio darlithoedd
  - Mae’r dechnoleg yn cael ei diweddar ar Gampws Singleton

 3. Gwella ac ehangu ar ardaloedd astudio’r llyfrgell
  Mae gofod astudio newydd wedi cael/yn mynd i gael ei gyflwyno ar y ddau gampws

 4. Gwella profiad myfyrwyr i’r bobl sy’n cael trafferth gyda iechyd eu meddwl
  - Mae’r ymgyrch Study Aid wedi’I threfnu ar gyfer cyfnod arholiadau

 5. Darparu diwrnodau cymorth cyntaf ar draws y colegau
  - Bydd hyn yn cymryd lle cyn Varsity

 6.  Stopio unrhyw ddiwrnod llawn o arholiadau yn ystod neu’n dilyn digwyddiadau’r Undeb
  -Mae’r polisi yn ei le ar gyfer colegau ar ôl i ddyddiad Varsity gael ei gyhoeddi

 7. Loceri gwefru 
  -Bydd rhain yn cael eu rhoi yn Taliesin wrth iddo ail-agor ym mis Mawrth

Chris - Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

 1. Atal prisiau JC’s rhag codi a chyflwyno amrywiaeth ehangach o ddiodydd lleol
  -Ni fydd prisiau JC’s yn codi drwy’r flwyddyn
  -Cyflwynias Tomos Watkin Delilah, cwrw lleol newydd, ac rwy’n gobeithio cyflwyno seidr lleol flwyddyn nesaf

 2. Gwobrwyo cymdeithasau am fynd â myfyrwyr i JC’s a 52°
  -&Dechreuais gynllun i wobrwyo cymdeithasau ar gyfer pob aelod sy’n mynd gyda nhw i Idols ar Ddydd Mercher
  - Mae cymdeithasau’n arian am werthu bandiau Wythnos y Glas

 3. Sicrhau bod gan gymdeithasau academaidd rhagor o gefnogaeth gan adrannau’r Brifysgol
  - Anogais golegau i apwyntio cyswllt ar gyfer cymdeithasau academaidd

 4. Diolch ychwanegol i aelodau pwyllgor am eu hymdrech  
  - Rhoddais wobr i’r cymdeithasau taclusaf yn Ffair y Glas
  - Yn y Flwyddyn Newydd, bydd yna gystadleuaeth Digwyddiad y Mis

 5. Sicrhau bod myfyrwyr Ôl-raddedig yn cael eu cofio
  - Cynheliais ddiwrnod hyfforddi cymdeithasau megyddol ar gyfer myfyrwyr meddygol sydd ar bwyllgorau cymdeithasau meddygol
  - Siaradais o flaen myfyrwyr Ôl-raddedig am yr Undeb a beth sydd ar gael iddynt

 6. Mwy o gymdeithas ar Gampws y Bae
  - Mae’r Undeb yn perchen â 52° a gall cymdeithasau bwcio amser yno
  - Rwy’n gweithio gyda grwp o fyfyrwtr ar brosiect i greu teimlad cymunedol ar Gampws y Bae

 7. Ap Undeb y Myfyrwyr 
  - Mae ymchwil wedi dechrau a dylai’r datblygiad ddechrau yn y Flwyddyn Newydd

Gwyn - Swyddog Chwaraeon

 1. Annog cyfranogaeth
  - Bydd Twrnameint Chwaraeon Rhyng-adrannol newydd yn cael ei gynnal dymor nesaf yn yr un fformat â Diwrnod Menywod
  - Rydym ni wedi dechrau Clwb Pêl-Rwyd Cymraeg fel rhan o’r Clwb Pêl-Rwyd swyddogol

 2. Datblygu unigolion a chlybiau
  - Rwy’n cefnogi clybiau newydd gyda materion ariannol
  - Mewn partneriaeth â SEA, Cyngor Abertawe a Chwaraeon Abertawe, rydw i wedi cyflwyno cynllun SportSpin i anfon myfyrwyr i ddysgu chwaraeon yn lleol
  - Rwy’n gweithio’n agos gyda chlybiau newydd er mwyn iddynt lwyddo

 3. Cryfhau perfformiad
  - Rwy’n gobeithio i gynnig tocynnau llai o bris i chwaraewyr Varsity
  - Rydw i wedi sicrhau bod clybiau’n derbyn cyllid teg
  - Mae ychwanegiadau chwaraeon yn cael eu gwerthu yn Costcutter

 4. Gwella cyfleusterau 
  - Oriau agor gampfa hirach ac aelodaethau rhatach i fyfyrwyr
  - Rhagor o le i glybiau hyfforddi

 5. Cefnogi elusennau 
  - Cynhaliais Ddiwrnod Menywod, Plant mewn Angen a Movember, gan godi dros £3,500

Shona - Swyddog Lles

 1. Llawlyfr Iechyd y Meddwl 
  -&Derbyniodd myfyrwyr y llawlyfr wrth gyrraedd y Brifysgol ac yn Ffair y Glas
  - Mae'r llawlyfr hefyd ar-lein ar gyfer myfyrwyr

 2. Gweithdai Lles 
  - Cynhaliais gweithdy caniatâd, gweithdai Mind Set a gwerthiant cacennau ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddyliol y Byd
  - Mae rhagor wedi'u cynllunio ar gyfer y tymor nesaf

 3. Ymgyrchoedd
  - Cynhaliais ymgyrch ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddyliol LHDT+ gyda’r Gymdeithas LHDT a Joe Davern, ein Swyddog LHDT
  - Roedd Wythnos Ymwybyddaieth Trais Casineb yn llwyddiannus
  - Helpais i gynnal sesiynau Hyfforddi Ymyrraeth Gwyliedydd
  - Roedd #GetItLit yn ceisio goleuio’r campysau ac rwy’n mynd ag adborth y myfyrwyr at y cyngor