Join the Swansea Student Media Team!

There is a wide variety of rolls available for students from any degree or discipline. No prior experience with any of the teams if required, all training is provided.

Now recruiting! Xtreme Radio, SUTV, and Waterfront Swansea are looking for new faces to join their teams! 

There is a wide variety of rolls available for students from any degree or discipline. No prior experience with any of the teams if required, all training is provided. 

This is a great opportunity to meet new people, gain a lot of skills, and be creative. 

Xtreme Radio broadcasts from Fulton House online and a number of roles are available to support the team as Xtreme Radio continues to grow. To find out what roles are available, download the info guide here

Waterfront Newspaper is the University’s official student newspaper. It’s been operating for nearly as long as the University has been open, and as with all Universities across the country is a pillar of the student community. If you have ever fancied starting a blog about your passion, why not come and write about it in a print newspaper? There is a huge range of sections that each require a student to look after. Read about these sections here

SUTV is the student-led TV station, with professional quality equipment, this is a great outlet for anyone who’s ever fancied themselves as the next big name in TV, or someone with an interest in film making. Find out more about the roles in SUTV here

Swansea Student Media teams get benefits such as attending SU events for free to provide coverage for their team, such as Freshers, Varsity, and Summer Ball!

The Swansea Student Media teams are supported by the Students’ Union through a Student Media Coordinator, Lewis Israel. His role is to organise opportunities for the teams and to support them in planning and running of their activities. He says:

“I studied at Swansea University and spent four years as a part of Student Media, and I can confidently say that it played the biggest part in my university experience (aside from my degree)! I met some of my best friends through it, I got to commentate on the Varsity rugby matches at the Principality Stadium, and met Jeremy Corbyn through my involvement! 

I can’t recommend joining the team enough, as a former member, I’m so excited to help support the teams grow further and hope that you will join us”. 

https://forms.gle/qtjkeepDsrAwyLSy5

Nawr yn recriwtio! Mae Xtreme Radio, SUTV, a Waterfront Swansea yn chwilio am wynebau newydd i ymuno â’u timau! 

Mae amryw mawr o swyddi ar gael i fyfyrwyr o unrhyw radd neu faes. Does dim angen unrhyw brofiad gyda’r timau, ac mae hyfforddiant yn cael eu darparu. 

Mae hwn yn gyfle gwych i gwrdd â phobl newydd, ennill sgiliau a bod yn greadigol. 

Mae Xtreme Radio yn darlledu yn Nhy Fulton ac arlein ac mae nifer o rolau ar gael i gefnogi’r tîm wrth i Xtreme Radio barhau i ehangu. I weld pa rolau sydd ar gael, lawrlwythwch y canllaw wybodaeth yma. 

Y Waterfront yw papur newydd myfyrwyr y Brifysgol. Mae wedi bod yn gweithredu ers i’r Brifysgol agor, ac fel gyda phob Prifysgol ym mhob rhan o'r wlad mae'n biler yng nghymuned y myfyrwyr. Os ydych chi erioed wedi ffansio dechrau blog am eich angerdd, beth am ddod i ysgrifennu amdano mewn papur newydd? Mae yna ystod enfawr o adrannau ac mae angen myfyriwr o gynnal pob ohonynt. Mae rhagor o wybodaeth am yr adrannau hyn yma. 

SUTV yw’r orsaf deledu a arweinir gan fyfyrwyr. Gydag offer proffesiynol, mae hwn yn allfa wych i unrhyw un sydd erioed wedi ffansio eu hunain fel yr enw mawr nesaf mewn teledu, neu rywun sydd â diddordeb mewn gwneud ffilmiau. Mae rhagor o wybodaeth am y rolau yn SUTV yma. 

Mae manteision ymuno â’r timau yn cynnwys mynychu digwyddiadau UM am ddim er mwyn darparu sylwebaeth, fel Wythnos y Glas, Varsity a Dawns yr Haf! 

Mae timau Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe yn cael eu cefnogi drwy Gydlynydd Cyfryngau’r Myfyrwyr, Lewis Israel. Ei rôl yw trefnu cyfleoedd ar gyfer i dimau a’u cefnogi wrth gynllunio a chynnal eu gweithgareddau. Meddai ef: 

“Astudiais ym Mhrifysgol Abertawe a threuliais bedair blynedd yn rhan o Gyfryngau’r Myfyrwyr, a gallaf ddweud gyda hyder ei bod wedi chwarae’r rôl fwyaf yn fy mhrofiad fel myfyriwr (ond am fy ngradd)! Ces i’r cyfle i gwrdd â rhai o fy ffrindiau gorau, i sylwebu ar gemau rygbi Varsity yn Stadiwm y Principality, a chwrdd â Jeremy Corbyn trwy gymryd rhan! 

Dydw i methu argymell ymuno â’r tîm yn ddigon, fel cyn-aelod, rwy’n gyffrous i helpu’r timoedd ehangu’n fwy ac yn gobeithio y byddwch chi’n ymuno â ni.”

https://forms.gle/qtjkeepDsrAwyLSy5

 
Swansea University Students' Union