NUS Award wins

We are celebrating not one, not two, but THREE award wins from the NUS Wales Conference last week. We took home Officer Team of the Year, Campaign of the Year and the Liberation and Equality award!

Here are a few of the reasons why....

Officer Team of the Year

 • Our HUGE 2019 election was record breaking with the highest ever number of candidates standing, highest voter turnout and the highest number of votes cast (46,021)
 • Election of the first ever Welsh Affairs Officer
 • Election of the first ever all female officer team in the history of Swansea Students' Union!
 • Powered together to reach out to help the students affected in the Bolton accomodation fire, traveling 788.5km (10.5 hours) to personally deliver items
 • Organised campaigns and events on campus such as Ladies Day, House things? and LGBT+ History Month
 • Contributed to Global Entrepreneurship week
 • Helped launch the first SU app
 • Launched Rep of the month and Society of the month to reward the hard work of students
 • Worked on a bid for the Welsh Government to focus on Mental Health and wellbeing on campus, to offer students the opportunity to access free mental health training and become leaders of a community of connectors
 • Introduced a Sexual Violence Liaison Officer team to improve the information and support the Uni gives to victims of sexual abuse

Campaign of the Year - MOVEMBER

 • Raised a whopping total of £25K for the Movember foundation
 • Organised and promoted one whole month of events and initiatives for students
 • Offered 3 hour suicide prevention training sessions for students
 • Held meet ups and coffee mornings at our Union Bars and placed coasters from the Cameron Trust at all our venues as a reminder 'not to bottle it up' and to speak about Mental Health
 • Offered free use of the astro-turfs on campus for sport every wednesday 
 • Donated all entry fees for the Swansea Uni RFC vs Cardiff Uni RFC to the charity and encouraged all sport clubs and societies to get involved in the campaign by holding their own events and fundraisers
 • Hosted a charity 'Mo'Ball' where we asked students to grab their 'mo'mates' and join us to support an amazing cause, transforming Fulton House into the classiest of settings for a black-tie bash where we gave our awards to reward fundraising efforts
 • Supported a local charity from Pembrokeshire 'Get the Boys a lift' with a donation of £500, which covered one of the charity's counsellors for a whole month.

Liberation and Equality - Black History Month

 • Organised a successful month of events to celebrate Black History Month during October, despite it being the busiest period of the year - Freshers.
 • Recognised and honoured the often-overlooked contributions of Black history and celebrated it's diversity through a month of events aimed at raising the profile of Black and Ethnic Minority heritage and culture
 • Focused on four main themes throughout the month - awareness, mental health, afrofusion and showcase with events such as a panel talk, debate night, film nights, Eva Lazarus gig and a Cultural Ball
Rydyn ni'n dathlu ennill TAIR gwobr yng Nghynhadledd UCM Cymru wythnos diwethaf. Enillon ni wobr Tîm o Swyddogion y Flwyddyn, gwobr Ymgyrch y Flwyddyn a gwobr Rhyddhad a Chydraddoldeb!

Dyma rai o'r rhesymau pam....

Tîm o Swyddogion y Flwyddyn

 • Torrodd ein hetholiadau 2019 ENFAWR recordiau Abertawe gyda'r nifer mwyaf o ymgeiswyr, y nifer mwyaf o bleidleiswyr a'r nifer mwyaf o bleidleisiau (46,021)
 • Etholiad y Swyddog Materion Cymraeg cyntaf erioed
 • Etholiad tîm llawn o fenywod am y tro cyntaf yn Undeb Myfyrwyr Abertawe!
 • Daeth y merched at ei gilydd i helpu'r myfyrwyr a affeithiwyd arnynt gan dân llety Bolton, gan deithio 788.5km (10.5 awr) i roi eitemau'n bersonol
 • Trefnu ymgyrchoedd a digwyddiadau ar y campws megis Diwrnod y Mercher, House things? a Mis Hanes LHDT+
 • Cyfrannu tuag at Wythnos Entrepreneuriaeth y Byd
 • Helpu i lansio ap cyntaf UM
 • Lansio cynllun Cynrychiolydd y Mis a Chymdeithas y Mis i wobrwyo gwaith caled myfyrwyr
 • Gweithio ar gais i Lywodraeth Cymru i ganolbwyntio ar les ac iechyd meddwl ar y campws, er mwyn cynnig cyfle i fyfyrwyr gael mynediad at hyfforddiant iechyd meddwl a bod yn arweinwyr o gymuned o gysylltwyr
 • Cyflwyno tîm o Swyddogion Cyswllt Trais Rhywiol i wella'r wybodaeth a chymorth y mae'r Brifysgol yn eu rhoi i ddioddefwyr trais rhywiol

Ymgyrch y Flwyddyn - MOVEMBER

 • Codi cyfanswm o £25K ar gyfer sylfaen Movember
 • Trefnu a hyrwyddo mis o ddigwyddiadau a chynlluniau ar gyfer myfyrwyr
 • Cynnig sesiynau hyfforddi atal hunanladdiad 3-awr i fyfyrwyr
 • Cynnal cyfarfodydd a boreau coffi ym mariau'r Undeb a rhoi matiau diod o'r Cameron Trust yn ein holl fariau fel atgof i drafod iechyd meddwl
 • Cynnig defnydd rhad ac am ddim o'r astroturf ar y campws ar gyfer clybiau chwaraeon bob dydd Mercher
 • Rhoi holl ffioedd mynediad gêm Prifysgol Abertawe RFC vs Prifysgol Caerdydd RFC i'r elusen ac annog clybiau chwaraeon a chymdeithasau i gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy gynnal digwyddiadau codi arian eu hunain
 • Cynnal Dawns 'Mo'Ball' elusennol lle ofynnwyd i fyfyrwyr dod a'u ffrindiau ac ymuno â ni i gefnogi'r achos gwych. Trawsnewidion ni Dy Fulton ar gyfer parti tei du a rhoddon ni gwobrwyon i ddathlu ymdrechion codi arian
 • Cefnogi elusen leol o Sir Benfro, 'Get the Boys a lift,' gyda rhodiad o £500, a fyddai'n talu am gynghorwr yr elusen am fis cyfan.

Rhyddhad a Chydraddoldeb - Mis Hanes Pobl Dduon

 • Trefnu mis o ddigwyddiadau llwyddiannus i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon yn ystod mis Hydref, er mai hwnnw yw mis mwyaf prysur y flwyddyn - Wythnos y Glas.
 • Cydnabod ac anrhydeddu cyfranogiadau hanes pobl dduon (sy'n aml yn cael eu hanwybyddu) a dathlu eu hamrywioldeb drwy fid o ddigwyddiadau a oedd yn anelu at godi proffil treftadaeth a diwylliant pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
 • Canolbwyntio ar bedwar prif thema drwy gydol y mis - ymwybyddiaeth, iechyd meddwl, afrofusion ac arddangos gyda digwyddiadau fel trafodaeth banel, noson ddadl, nosweithiau ffilm, gig Eva Lazarus a Dawns Ddiwylliannol
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)