NUS Delegate Nominations

What is NUS?

You may be familiar with the Acronym NUS and the discounts they give you, but NUS are much more than that. The National Union of Students (NUS) is made up all the Students’ Unions across England, Scotland, Wales and NI - including this one! This means it holds roughly 650 unions which makes up over 7 millions students.

NUS hold several Policy making conferences each year and both a Welsh and National level, which they use to carry out research, lobby government, create campaigns, vote on national policy and vote in national Full-Time Officers (like ours, but for the whole of Wales and the UK).

What’s an NUS Delegate?

NUS Delegates represent their unions at the Welsh and National conferences, which means they have their say on campaigns and policies, and put forward any new ideas they may have about how things are done, all while representing you.

We’re looking for 4 NUS Wales Delegates to participate in NUS Wales conferences, and 6 NUS UK Delegates to participate in National NUS Delegates. 2 places in each category are reserved for self-defining women, and the others are open to anyone. Vote now to have your say on who represents you nationally! 

Beth yw UCM?

Mae’n debyg eich bod chi wedi clywed am UCM (neu NUS) a’r disgowntiau sydd ar gael i fyfyrwyr, ond mae UCM yn gyfrifol dros lawer mwy na hynny. Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) yn cynrychioli undebau myfyrwyr Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon – gan gynnwys Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe! Mae’n cynrychioli tua 650 o undebau a dros 7 miliwn o fyfyrwyr.

Mae UCM yn cynnal nifer o gynadleddau i greu polisïau bob blwyddyn ar gyfer Cymru a Phrydain. Maent yn cynnal ymchwil, lobio’r llywodraeth, creu ymgyrchoedd, pleidleisio ar bolisïau cenedlaethol a phleidleisio dros Swyddogion Llawn-amser (fel ein swyddogion ni, ond ar gyfer Cymru a’r DU i gyd).

Beth yw Cynrychiolydd UCM? 

Mae Cynrychiolwyr UCM yn cynrychioli eu hundebau mewn cynadleddau Cymraeg a chenedlaethol, sy’n golygu bod cyfle iddynt ddweud eu dweud ar ymgyrchoedd a pholisïau, a chynnig unrhyw syniadau newydd sydd ganddynt.

Rydym ni’n chwilio am 4 Cynrychiolydd UCM dros Gymru i gymryd rhan mewn cynadleddau UCM Cymru, a 6 Cynrychiolydd UCM y DU, i gymryd rhan mewn cynadleddau UCM yn genedlaethol. Mae 2 le ym mhob categori ar gyfer myfyrwyr sy’n diffinio’u hun fel menywod, ac mae’r llefydd eraill ar agor i bawb. Pleidleisiwch nawr dros yr unigolyn y bydd yn eich cynrychioli chi yn genedlaethol!