SU Update - Storm Eunice

Due to the risk associated with storm Eunice expected on Friday 18th February, and in line with the university’s decision to close Singleton and Bay Campuses, we have made a decision to alter our services' planned opening hours.

Due to the risk associated with storm Eunice expected on Friday 18th February, and in line with the university’s decision to close Singleton and Bay Campuses, we have made a decision to alter our services' planned opening hours. The following changes have been with the health and safety of our students and staff in mind.

Root, Root Zero, and Fulton Outfitters will be closed.

Costcutter will endeavour to open at 12pm, however, this is subject to a final decision depending on the weather outlook on Friday morning.

JC’s will be making a decision on opening on Friday morning, again dependent on the forecast for the evening. Please check the JC’s social media Instagram or Facebook for confirmation.

Our Nursery will be closed. 

Y Twyni on Bay Campus will be closed. 

You can contact the Advice and Support Centre via advice@swansea-union.co.uk.

Normal service is expected to resume on Saturday 19th February; however, this is reliant on weather conditions and any further decisions taken by the university.

The Students’ Union offices will be closed, but staff will still be contactable on their email addresses. If you need assistance, please email us via info@swansea-union.co.uk.

Please follow all guidance and stay at home, only leaving for essential reasons.

 

Oherwydd y risg sy’n gysylltiedig â storm Eunice sy’n ddisgwyliedig ar ddydd Gwener 18 Chwefror, yn unol â phenderfyniad y brifysgol i gau Campysau Singleton a’r Bae, rydym wedi gwneud y penderfyniad i newid oriau agor arferol ein gwasanaethau. Mae'r newidiadau i ddod wedi bod gyda iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff mewn golwg.

Bydd Root, Root Zero, a Fulton Outfitters ar gau.

Bydd Costcutter yn ymdrechu i agor am 12yh, fodd bynnag, nid yw’r penderfyniad terfynol wedi’i gwneud, gyda’r penderfyniad yn dibynnu ar y rhagolygon tywydd fore Gwener.

Bydd JC's yn gwneud penderfyniad ar fore Gwener ynglyn ag agor, eto yn dibynnu ar ragolygon y noson. Cadwch lygad ar cyfryngau cymdeithasol JC’s, Instagram neu Facebook i gael cadarnhad.

Ein Meithrinfa ar gau. 

Y Twyni ar Campw y Bae ar gau. 

Gallech gysylltu â'r Ganolfan Cyngor a Chymorth drwy advice@swansea-union.co.uk

Disgwylir i'r gwasanaeth arferol ailddechrau ddydd Sadwrn 19 Chwefror; fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar y tywydd ac unrhyw benderfyniadau pellach a wneir gan y brifysgol. Bydd swyddfeydd Undeb y Myfyrwyr ar gau, ond bydd modd cysylltu â staff o hyd ar eu cyfeiriadau e-bost. Os oes angen cymorth arnoch, anfonwch e-bost atom drwy info@swansea-union.co.uk.

Dilynwch yr holl ganllawiau ac arhoswch gartref, gan adael am resymau hanfodol yn unig.

 
Swansea University Students' Union