SU Winter Break Update

Your Students’ Union will be closing for the Winter Break on Friday 17th December 2021. Our services, shops, and venues will also operate on different hours over the break. Click here to find out more information.

SU Winter Break Update

Your Students’ Union will be closing for the Winter Break on Friday 17th December 2021. We will reopen on Wednesday 5th January 2021. If you need us during this time, feel free to get in touch via the SU Facebook or Instagram and we'll get back to you as soon as we can.

The Advice and Support Centre will not be holding meetings during the Winter Break but will still be answering emails sent to advice@swansea-union.co.uk. If you require support for your wellbeing or mental health during the break, email advice@swansea-union.co.uk, the break may result in a slight delay in answering emails. You can also email or call Samaritans over the Winter Break, all their information can be found here.

Costcutter, your SU Supermarket will be operating on some different hours over the Winter Break. Costcutter will remain open as normal until Friday 10th December. After this, the opening hours are as follows:

Normal hours until Friday 10th December.

Saturday 11th & Sun 12th December

9am - 6pm

Monday 13th - Friday 17th December 

8am - 6pm

Saturday 18th & Sunday 19th December

10am - 4pm

Monday 20th - Wednesday 22nd December

8am - 6pm

Thursday 23rd December

8am - 2pm

Then closed until Tuesday 4th Jan - Friday 7th Jan

8am - 6pm

Normal opening hours will resume from Saturday 8th January.

The Nursery will close on Friday 17th December and will reopen on 4th January.

JCs and Tafarn Tawe will close on 10th December and JCs will reopen on 10th January. Following the Winter Break, Tafarn Tawe will no longer be an SU-run venue. Thank you to everyone that has supported the Taf over the years and has been a part of our SU Bay Campus Bar.

Fulton Outfitters will be open until Friday 14th December

Root Zero will close on Friday 9th December and will reopen on 17th January.

Root will be closed from Friday 17th December until 4th January.  

We’ve been so glad to be able to run a more normal looking term in Swansea. We hope that you have had the best time and we’re so proud of what

Everyone at your SU wishes you a relaxing Winter Break and we look forward to welcoming you back to Swansea in 2022!

Diweddaraid Gwyliau Gaeaf Undeb y Myfyrwyr

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn cau ar gyfer egwyl y Gaeaf ar Ddydd Gwener 17eg Rhagfyr 2021. Byddwn yn ailagor ar Ddydd Mercher 6ed Ionawr 2021. Os wyt ti angen yr Undeb yn ystod yr amser hwn, mae croeso i ti gysylltu trwy Facebook neu Instagram yr Undeb a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Ni fydd y Ganolfan Gyngor a Chefnogaeth yn cynnal cyfarfodydd yn ystod egwyl y Gaeaf ond byddwn yn dal i ateb e-byst a anfonir at advice@swansea-union.co.uk. Os oes angen cefnogaeth arnat ti o ran dy les neu iechyd meddwl yn ystod yr egwyl, e-bostia advice@swansea-union.co.uk. Noder gall yr egwyl achosi oedi wrth ateb e-byst. Gallet ti hefyd e-bostio neu ffonio’r Samariaid dros egwyl y Gaeaf, gellir dod o hyd i'w holl wybodaeth yma.

Bydd Costcutter, archfarchnad Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu ar oriau gwahanol dros egwyl y Gaeaf. Bydd Costcutter yn aros ar agor fel arfer tan Ddydd Gwener 10fed Rhagfyr. Ar ôl hyn, dyma’r oriau agor:

Oriau arferol tan Ddydd Gwener 10fed Rhagfyr.

Dydd Sadwrn 11eg a Dydd Sul 12fed Rhagfyr

9yb - 6yp

Dydd Llun 13eg - Dydd Gwener 17eg Rhagfyr

8yb - 6yp

Dydd Sadwrn 18fed a Dydd Sul 19eg Rhagfyr

10yb - 4yp

Dydd Llun 20fed – Dydd Mercher 22ain Rhagfyr

8yb - 6yp

Dydd Iau 23ain Rhagfyr

8yb - 2yp

Ar gau tan Ddydd Mawrth 4ydd Ionawr - Dydd Gwener 7fed Ionawr

8yb - 6yp

Bydd oriau agor arferol yn ailgychwyn o Ddydd Sadwrn 8fed Ionawr.

Bydd y Feithrinfa yn cau ddydd Gwener 17eg Rhagfyr a bydd yn ailagor ar 4ydd Ionawr.

Bydd JCs a Tafarn Tawe yn cau ar 10fed Rhagfyr a bydd JCs yn ailagor ar 10fed Ionawr. Yn dilyn egwyl y Gaeaf, ni fydd Tafarn Tawe bellach yn lleoliad Undeb y Myfyrwyr. Diolch i bawb sydd wedi cefnogi'r Taf dros y blynyddoedd ac wedi bod yn rhan o Far Undeb y Myfyrwyr ar Gampws y Bae.

Bydd Fulton Outfitters ar agor tan Ddydd Gwener 14eg Rhagfyr

Bydd Root Zero yn cau ar Ddydd Gwener 9fed Rhagfyr ac yn ailagor ar 17eg Ionawr.

Bydd Root yn cau ar 17eg Rhagfyr tan 4ydd Ionawr.

Rydyn ni wedi bod mor falch o allu cynnal tymor mwy normal yn Abertawe. Gobeithio dy fod wedi cael yr amser gorau ac rydyn ni mor falch o’r hyn mae pawb yn Undeb y Myfyrwyr yn dymuno egwyl ymlaciol i ti ac edrychwn ymlaen at dy groesawu yn ôl i Abertawe yn 2022!

 
Swansea University Students' Union