Speak Up This Speak Week

It’s Speak Week! This is our annual campaign where we ask you to answer just one question.

Speak Up This Speak Week

It’s Speak Week! This is our annual campaign where we ask you to answer just one question. In previous year’s we’ve asked you “What change would you make if you were Vice-Chancellor?”, and “You have £50,000 to spend on improving the student experience, what do you spend it on?”.

Your feedback has helped us understand priority areas where we can improve your student experience. As a result of Speak Week feedback, we’ve increased the amount of mental health support we offer and expanded our ranges in Root and Root Zero to name a couple of examples.

This year we are asking you:

You're in charge of the University for a day - what's one project for student wellbeing that you'd like to push through?

To make it worth your while, we are giving away £20 Amazon vouchers after the survey has closed.

To be in with a chance at winning a voucher and making a real change to the student experience at Swansea University, click here.

Siarada Allan yn ystod Wythnos Adborth

Mae'n Wythnos Adborth! Dyma ein hymgyrch flynyddol lle rydyn ni'n gofyn i ti ateb un cwestiwn yn unig. Yn flaenorol, rydyn ni wedi gofyn “Beth fyddet ti'n ei wneud pe baet ti'n yr Is-ganghellor?”, A “Mae gennyt ti £50,000 i'w wario ar wella profiadau myfyrwyr, beth fyddet ti'n ei wario arno?”.

Mae adborth myfyrwyr wedi ein helpu i ddeall meysydd blaenoriaeth lle gallwn ni wella profiadau myfyrwyr. O ganlyniad i atebion Wythnos Adborth, rydyn ni wedi cynyddu faint o gymorth iechyd meddwl rydyn ni'n ei gynnig ac wedi ehangu ein detholiad yn Root a Root Zero, i enwi cwpl o enghreifftiau.

Eleni, rydyn ni'n gofyn:

Ti sy'n gyfrifol dros y Brifysgol am ddiwrnod - beth yw un prosiect ynghylch lles myfyrwyr yr hoffet ti sicrhau ei fod yn digwydd?

Er mwyn iddo fod yn werth chweil, rydyn ni'n rhoi talebau Amazon gwerth £20 i rai pobl ar ôl i'r arolwg gau.
I gael cyfle i ennill taleb a gwneud newid gwirioneddol i brofiadau myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe, clicia yma.

 
Swansea University Students' Union