Speak Week Feedback 2018

 

Speak Week Feedback 2018
 
7 issues we're pledging to work on following Speak Week

 

1. Bay Campus Library

What you want

· More study spaces/pods

· More plugs, fix broken ones

· More computers study areas for level 3/Post grads

How we're going to get it

· Our Officers will lobby the University through committees such as BCEG (Bay Campus Experience Group).

· Our Officer will present feedback to University Senior Management and ensure the Students' Union is involved with any renovation plans

 

2. Bay Campus Parking

What you want

· Free & accessible parking

How we're going to get it

· Our Officers and CEO will lobby the University at BCEG (Bay Campus Experience Group).

· We'll utilise further feedback via the Parking Survey to write a paper that can be taken to the FTO/Uni SMT meetings

 

3. Lectures

What you want

· No 9am lectures

· Have all Lectures recorded

· No lectures on Varsity day

· More practical lectures

· No 2hr lectures

How we're going to get it

· Education Officer to bring feedback to University Learning & Teaching committee

· We'll conduct further research

· Pass course and department related feedback to colleges

· Ensure that timetabling and colleges are made aware as soon as Varsity date is confirmed

 

4. Food

What you want

· More food options & outlets

· More affordable food

· Longer hours for food vendors

How we're going to get it

· Our Business Development Manager and Venues Managers are going to lobby this further with the University Estates and Campus Catering departments

 

5. More Computers in Labs

What you want

· Labs that are for student use only and not for lectures

How we're going to get it

· Our Education Officer will discuss this with the Engineering College and University Senior Management

 

6. Sports

What you want

· More affordable memberships

· Better facilities

· More accessible sports clubs

How we're going to get it

· Offer better training to Sports Clubs with the aim to make them more inclusive

· Our Sports Officer will lobby the University for cheaper memberships

· Lobby the University for better facilities especially on Bay Campus and ensure that it is considered in future campus plans

 

7. Better Singleton Library

What you want

· More study spaces

· More PCs

· Better facilities (power sockets, toilets and heating)

How we're going to get it

· With plans to renovate the library currently underway we'll be working closely with them to ensure the changes that are made are in students benefit.

Canlyniadau Wythnos Adborth 2018
 
7 problem byddwn ni’n gweithio arno yn dilyn Wythnos Adborth

 

1. Llyfrgell Campws y Bae

Beth ofynnoch chi

· Rhagor o le i astudio

· Rhagor o blygiau, trwsio’r rhai sydd wedi torri

· Rhagor o ystafelloedd cyfrifiaduron i Level 3/Ôl-raddedigion

Beth rydym yn gwneud i ddatrys y peth

· Bydd ein Swyddogion yn lobio’r Brifysgol trwy bwyllgorau fel BCEG (Grwp Profiad Campws y Bae).

· Bydd ein Swyddogion yn mynd â’ch adborth i Dîm Uwch Reoli’r Brifysgol i sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn rhan o unrhyw gynlluniau i adnewyddu

 

2. Parcio ar Gampws y Bae

Beth ofynnoch chi

· Parcio hygyrch am ddim

Beth rydym yn gwneud i ddatrys y peth

· Bydd ein Swyddogion a’n Prif Swyddog Gweithredol yn lobio’r Brifysgol yng nghyfarfodydd BCEG (Grwp Profiad Campws y Bae).

· Byddwn ni’n casglu adborth bellach trwy’r Arolwg Parcio ac yn ysgrifennu papur i fynd at gyfarfodydd y SLlA/Tîm Uwch Reoli’r Brifysgol

 

3. Darlithoedd

Beth ofynnoch chi

· Dim darlithoedd 9am

· Recordio pob darlith

· Dim darlithoedd ar ddiwrnod Varsity

· Rhagor o ddarlithoedd ymarferol

· Dim darlithoedd 2 awr

Beth rydym yn gwneud i ddatrys y peth

· Swyddog Addysg i fynd ag adborth i bwyllgor Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol

· Byddwn yn cynnal ymgyrch pellach

· Mynd ag adborth ynglyn â chyrsiau ac adrannau i golegau

· Sicrhau bod amserlenni a cholegau yn gwybod am ddyddiad Varsity cyn gynted â phosib

 

4. Bwyd

Beth ofynnoch chi

· Rhagor o opsiynau bwyd a llefydd i fwyta

· Bwyd mwy fforddiadwy

· Oriau agor hirach yn y llefydd i fwyta

Beth rydym yn gwneud i ddatrys y peth

· Bydd ein Rheolwr Datblygu Busnesau a Rheolwyr Lleoliadau yn lobio gydag adran Ystadau’r Brifysgol ac adrannau Arlwyo’r Campws

 

5. Rhagor o gyfrifiaduron

Beth ofynnoch chi

· Labordai i fyfyrwyr ac nid i ddarlithoedd

Beth rydym yn gwneud i ddatrys y peth

· Bydd ein Swyddog Addysg yn trafod hwn gyda’r Coleg Peirianneg a Thîm Uwch Reoli’r Brifysgol

 

6. Chwaraeon

Beth ofynnoch chi

· Aelodaeth fwy fforddiadwy

· Cyfleusterau gwell

· Clybiau chwaraeon mwy hygyrch

Beth rydym yn gwneud i ddatrys y peth

· Cynnig hyfforddiant gwell i Glybiau Chwaraeon gyda’r bwriad i wneud iddynt yn fwy cynhwysol

· Bydd ein Swyddog Chwaraeon yn lobio’r Brifysgol i gael aelodaeth ratach

· Lobio’r Brifysgol i gael cyfleusterau gwell, yn enwedig ar Gampws y Bae, a sicrhau ei fod yn cael ei ystyried mewn cynlluniau’r campws yn y dyfodol

 

7. Gwella Llyfrgell Singleton

Beth ofynnoch chi

· Rhagor o lefydd i astudio

· Rhagor o gyfrifiaduron

· Cyfleusterau gwell (socedau pwer, toiledau a gwres)

Beth rydym yn gwneud i ddatrys y peth

· Gyda chynlluniau i adnewyddu’r llyfrgell ar y gweill, byddwn ni’n gweithio’n agos â nhw i sicrhau bod y newidiadau’n cael eu gwneud er lles myfyrwyr.