#StudyAid

#StudyAid is back!

It’s that time of year again, and we want to help you with any exam stress and worries you have. We’ve got over 2 weeks of dogs, free food and relaxing activities lined up for you. Check out our Facebook event for updates.

Free Brunch
We'll be providing brunch for that post-exam snack or pre-exam fuel up. Free breakfast baps (bacon, sausage and veggie options) provided by Campus Catering. Come and grab your food at 11am until we run out – first come first serve! 
Thursday, 11th Jan
Singleton – Fulton House
Bay – Great Hall Foyer

Hungry Students
We know during exams the last thing you have time for is cooking, so we've got your back. Campus catering will be keeping Blas (Fulton House) open later, to make sure you get yourself a hot dinner, especially for #StudyAid. Open until 8pm every day.

On Bay Campus we'll be serving up hot fresh pizzas, from 52°, delivered to you in the library cafe. Cheese and Tomato (£5), Pepperoni (£6) and Veggie Supreme (£6) available, please include dietary requirements in your order. Message the 52° Facebook page to place your order (cash only) - https://www.facebook.com/52SwanseaUnion/
Plus, check the stall as we'll be providing a variety of fruit.

Cuddle a Dog
Fancy a dog cuddling sesh? Our wonderful friends at Greyhound Rescue Wales will be back, with two dog cuddling sessions. You can sign up, 12pm the day before. Ticket link will be shared in our Facebook event.
Tue 16th Jan, 7-8pm, SU Building, Bay. 
Tue 23rd Jan, 7-8pm, Mosaig, Digital Technium, Singleton. 

Staple Cuppa
Your staple cup of tea and coffee, with a side of biscuits will be served in the library in Bay 2-6pm and Singleton 6-10pm every night (apart from weekends).
We're going fancy and will be providing top range biscuits, variety of teas and alternatives to milk. 
Singleton - Weekdays, 6-10pm
Bay - Weekdays, 2-6pm

Barber Inc Haircuts
During exams you're so busy studying, often you don't have time to get your hair trimmed. No fear, we're bringing the barber to you! Barbers Inc will be on campus, giving discounted hair cuts for only £5 (cash only). Pop by and put your feet up for 15 minutes and sort out your mop. 
Fri 19th Jan, 11-4pm, Fulton House, Singleton Campus
Fri 26th Jan, 11-4pm, 52°, Bay Campus

Support Drop-Ins
Our Advice and Support Centre will be holding drop in sessions, just pop by and have a chat about anything from friends, to exam worries or anything on your mind. 
Singleton – Every day, 10-1pm, Advice and Support Centre 
Bay – Wednesday & Friday, 10-1pm, SU Building

Live Life to the Full & Nightline
The Advice and Support Center offer a free Live Life to the Full Course, which includes CBT style counselling. To sign up or just get more information email hayley.harris@swansea-union.co.uk
Nightline is a free, confidential listening service for all students.
Call them on: 01792 295613
Or IM them at: https://im.swansea.nightline.ac.uk/webim/

Wednesdays & Fridays, 9pm-7am. 

Yoga
Free yoga class – get into the zen, focus on your breathing and take an hour out to forget all about University and life worries. Plus it's good to get blood pumping around your body and energize you for more revision. Bring a towel/yoga mat along if you can.
Mon 15th Jan, 12-1pm, Bay Sports Hall 
Mon 22nd Jan, 12-1pm, Singleton Sports Center, Pavillion Upstairs Room

Balloon Popping
Want to get arty? Pop out the library and join us outside the Digi Tech to get creative. We're going to be popping balloons filled with paint to create a master piece – first come first serve to pop.
Thursday 18th Jan, 12pm

Competition round two, we'll be live streaming our popular balloon popping competition with fab new prizes. Keep an eye on the SU page – we'll be asking for your best study tips and reading out our favourites.
Wednesday 17th, 4.30pm

Massage
Got cramp from writing or a stiff back from sitting at a desk? Well, head over to our Study Aid stand and get yourself a FREE 10-minute massage of your choice (Head, Back, Hands, Feet). 
Wednesday 17th Jan, 6.30-8.30pm, Singleton Library
Wednesday 24th Jan, 2.30-4.30pm, Bay Library

Watermelon Smash
Get your exam anger out and come smash watermelons with us! No sign up required, just rock up and start smashing!
Fri 12th Jan, 12pm, Fulton House Lawn, Singleton.
Thurs 25th Jan, 12pm, Fulton House Lawn, Singleton.

Gym Deal
On a health kick for the new year? Swansea Uni Gym are offering a special January deals. 
1. Take out a monthly membership in January and receive a 50% discount and you will not be charged a joining fee. 
2. Take out a Semester M’ship by the end of February 2018, and receive a Free T-Shirt and you will not be charged a joining fee. 
3. Fitness Class loyalty card promotion, where members are given a loyalty card and get every fifth class free (equivalent to a 20% discount). (Available mid January)

Center for Academic Success – Study Skills
TBA

 

Mae #StudyAid nol!

Mae’n adeg honno’r flwyddyn unwaith eto, ac rydyn ni am eich helpu chi gydag unrhyw straen arholiadau neu bryderon sydd gennych chi. Rydyn ni wedi trefnu 16 diwrnod o gwn, bwyd am ddim a gweithgareddau hwylus a hamddenol i chi. Ewch i’r dudalen Facebook am ragor o fanylion.
 

Brecinio am ddim
Byddwn ni’n darparu brecinio i chi ar ôl eich arholiad bore neu cyn eich arholiad prynhawn. Brechdanau brecwast am ddim (bacwn, selsig ac opsiynau llysieuol) wedi’u darparu gan Campus Catering. Dewch i gael eich bwyd am 11yb tan i ni werthu allan – y cyntaf i’r felin…!

Dydd Iau 11eg Ionawr
Singleton – Ty Fulton
Bae – Mynedfa’r Neuadd Fawr

 

Myfyrwyr Llwglyd
Yn ystod adeg arholiadau, mae’n anodd dod o hyd i amser i goginio, felly rydyn ni am helpu. Bydd Blas (T
y Fulton) ar agor yn hwyrach ar gyfer #StudyAid, er mwyn sicrhau eich bod chi'n bwyta. Ar agor pob dydd tan 8yh.

Ar Gampws y Bae, byddwn ni’n darparu pitsas poeth o 52° i gaffi’r llyfrgell. Caws a Thomato (£5), Pepperoni (£6) ac Opsiwn Llysieuol (£6), nodwch unrhyw anghenion deitegol yn eich archeb. Anfonwch neges at dudalen Facebook 52° i archebu (arian parod yn unig) - https://www.facebook.com/52SwanseaUnion/

Hefyd, dewch i’n stondin am amrywiad o ffrwythau.
 

Cwtsho Ci
Ffansïo cwtsho ci? Mae ein ffrindiau gwych yn Greyhound Rescue Cymru nol, gyda dau sesiwn cwtsho ci. Gallwch chi archebu’ch lle am 12yp y diwrnod cyn. Bydd y ddolen yn cael ei rhannu yn y digwyddiad ar Facebook.

Mawrth 16eg Ionawr, 7-8yh, Adeilad UM, Bae.
Mawrth 23ain Ionawr, 7-8yh, Mosaig, Techniwm Digidol, Singleton.
 

Paned o De
Paned o de neu goffi, gyda bisgedi yn y llyfrgell ar Gampws y Bae 2-6yp a Singleton 6-10yp bob dydd (ond am benwythnosau).
Eleni, mae’r bisgedi, amrywiaeth o de a dewisiadau llaeth yn well nag erioed.

 

Toriadau Gwallt Barber Inc
Yn ystod y cyfnod arholiadau, rydych chi mor brysur yn astudio, yn aml does dim amser i chi dorri’ch gwallt. Ond peidiwch â phoeni, mae’r barbwr yn dod i chi. Bydd Barber Inc ar gampws, yn rhoi toriadau gwallt am £5 (arian parod yn unig). Dewch i ymlacio a gael toriad gwallt am 15 munud.

Dydd Gwener 19eg Ionawr, 11-4yp, Ty Fulton, Campws Singleton
Dydd Gwener 26ain Ionawr, 11-4yp, 52°, Campws y Bae
 

Sesiynau Galw Heibio Cefnogol

Bydd ein Canolfan Gyngor a Chymorth yn cynnal sesiynau galw heibio, dewch i gael sgwrs am unrhyw beth fel ffrindiau, pryderon arholiadau neu beth bynnag sy’n eich poeni.

Singleton – Pob dydd, 10-1yp, Canolfan Gyngor a Chymorth
Bae – Dydd Mercher a Dydd Gwener, 10-1yp, Adeilad UM

Bydd Emily Rees, y Swyddog Addysg hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio er mwyn i chi gael sgwrs – weithiau, mae’n well i drafod pethau.
Bae – Dydd Llun, Mawrth, Iau 10-1yp, Adeilad UM
 

Byw Bywyd Llawn a Nightline
Mae’r Ganolfan Gyngor a Chymorth yn cynnig Cwrs Llawn Byw Bywyd Llawn, sy’n cynnwys cwnsela CBT. I arwyddo’ch diddordeb neu am ragor o wybodaeth, ebostiwch hayley.harris@swansea-union.co.uk

Mae Nightline yn wasanaeth cyfrinachol, rhad ac am ddim i fyfyrwyr. Ffoniwch ar Ddydd Mercher a Dydd Gwener, 9yh-7yb.
Ffoniwch ar: 01792 295613
Neu anfonwch IM: https://im.swansea.nightline.ac.uk/webim/

 

Ioga

Gwersi ioga am ddim – ymlaciwch, canolbwyntiwch ar eich anadlu, ac anghofiwch am bryderon y Brifysgol am sbel. Mae pwmpio gwaed o gwmpas y corff yn rhoi rhagor o egni i chi adolygu. Dewch â mat ioga neu dywel os allwch chi.

Dydd Llun 15fed Ionawr, 12-1yp, Neuadd Chwaraeon Campws y Bae

Dydd Llun 22ain Ionawr, 12-1yp, Canolfan Chwaraeon Singleton, Ystafell Pafiliwn Lan Star
 

Popio Balwn

Eisiau bod yn greadigol? Dewch allan o’r llyfrgell ac ymunwch â ni tu allan i’r Techniwm Digidol. Byddwn ni’n popio balwnau llawn paent i greu celf – y cyntaf i’r felin gaiff popio.  

Dydd Iau 18fed Ionawr, 12yp

Yr ail gystadleuaeth, byddwn ni’n dangos y gystadleuaeth boblogaidd yn fyw ar ein tudalen Facebook gyda gwobrwyon gwych. Cadwch lygad ar dudalen Facebook Swansea University Students’ Union – byddwn ni’n gofyn am eich awgrymiadau adolygu gorau a darllen ein hoff rai.

Dydd Mercher 17eg, 4.30yp
 

Tyliniad

Llaw yn brifo gyda’r holl ysgrifennu neu gefn poenus ar ôl eistedd wrth y ddesg am rhy hir? Dewch i’n stondin #StudyAid am dyliniad 10 munud o’ch dewis AM DDIM (Pen, Cefn, Dwylo, Traed,).

Dydd Mercher 17eg Ionawr, 6.30-8.30yp, Llyfrgell Singleton
Dydd Mercher 24ain Ionawr, 2.30-4.30yp, Llyfrgell y Bae

 

Chwalu Melonau

Dangoswch eich dicter drwy chwalu melonau gyda ni! Does dim angen arwyddo, dewch a dechreuwch chwalu!

Dydd Gwener 12fed a Dydd Iau 25ain Ionawr am 12yp, Lawnt Fulton, Singleton.
 

Cynnig y Gampfa

Eisiau bod yn iachus yn y flwyddyn newydd? Mae Campfa Prifysgol Abertawe yn cynnig delion arbennig ym mis Ionawr.

  1. Archebwch aelodaeth fisol ym mis Ionawr a derbyniwch ddisgownt o 50% a bydd dim ffi ymuno.
  2. Archebwch aelodaeth fyfyriwr erbyn diwedd mis Chwefror 2018, a derbyniwch grys-T am ddim ac bydd dim ffi ymuno.
  3. Cynnig cerdyn teyrngarwch Clwb Ffitrwydd, lle bod aelodau yn derbyn cerdyn ac bydd pob pumed wers am ddim (cyfwerth â disgownt o 20%). (Ar gael yng nghanol mis Ionawr).

Dewch i’r gampfa ar Singleton neu’r Bae i gael y cynnig uchod.
 

Canolfan Llwyddiant Academaidd – Sgiliau Astudio

Manylion i ddod.