Swansea University Students’ Union goes plant powered

Staff at Swansea University Students’ Union are taking part in the Veganuary Workplace Challenge this January, when they will be eating a vegan diet for 31 days.

Swansea University Students’ Union goes plant powered

Staff at Swansea University Students’ Union are taking part in the Veganuary Workplace Challenge this January, when they will be eating a vegan diet for 31 days.

A purely plant-based diet has proven health benefits, including increased energy levels, lower cholesterol levels, lower blood pressure and helps to combat weight gain.

“It’s really important to Swansea University Students’ Union that our staff are healthy and enjoying life”, said Students’ Union President, Katie Phillips, “The Veganuary Workplace Challenge ticks so many boxes for us. It involves our staff in a fun challenge that brings them together and gets us all to discuss the benefits of a plant-based diet and what’s actually in the food we buy.”

A vegan diet also has considerable environmental benefits as eating animals is the largest contributing factor in habitat loss and extinction, with millions of acres of forest felled each year to make way for livestock production.

A 2010 UN report stated that a global shift towards a vegan diet is vital to save the world from hunger, fuel poverty and the worst impacts of climate change.

It has been calculated that one person eating a vegan diet for a month will save 124,900 litres of water, 84 square metres of forest and 273 kilogrammes of carbon dioxide emissions.

Katie added “At the end of the month it’s going to be really interesting to calculate by exactly how much Swansea University Students’ Union has decreased its carbon footprint – and how many of our colleagues continue the diet.

––––––––––––––––––––––––– ENDS –––––––––––––––––––––––––––––

For more information contact:

Lewis Israel

press@swansea-union.co.uk

For more information on Veganuary go to: www.veganuary.com

 

 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn troi at ddiet sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion

Mae staff yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cymryd rhan yn Her Gweithle Veganuary y mis Ionawr hwn, pan fyddant yn bwyta diet fegan am 31 diwrnod.

Mae gan ddiet sy'n seiliedig yn llwyr ar blanhigion fuddion iechyd profedig, gan gynnwys lefelau egni uwch, lefelau colesterol is, pwysedd gwaed is ac mae'n helpu i frwydro yn erbyn ennill pwysau.

“Mae’n bwysig iawn i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe bod ein staff yn iach ac yn mwynhau bywyd”, meddai Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Katie Phillips, “Mae Her Gweithle Veganuary yn ticio cymaint o flychau i ni. Mae'n cynnwys ein staff mewn her hwyliog sy'n dod â nhw at ei gilydd ac yn ein cael ni i drafod buddion diet sy'n seiliedig ar blanhigion a beth sydd yn y bwyd rydyn ni'n ei brynu."

Mae hefyd gan ddiet fegan fuddion amgylcheddol sylweddol gan mai bwyta anifeiliaid yw'r ffactor mwyaf sy'n cyfrannu at golli a diflannu cynefinoedd, gyda miliynau o erwau o goedwig yn cael eu cwympo bob blwyddyn i wneud lle i gynhyrchu da byw.

Nododd adroddiad yn y Cenhedloedd Unedig yn 2010 fod symud byd-eang tuag at ddiet fegan yn hanfodol i achub y byd rhag newyn, tlodi tanwydd ac effeithiau gwaethaf newid yn yr hinsawdd.

Cyfrifwyd y bydd un person sy'n bwyta diet fegan am fis yn arbed 124,900 litr o ddwr, 84 metr sgwâr o goedwig a 273 cilogram o allyriadau carbon deuocsid.

Ychwanegodd Katie “Ar ddiwedd y mis, bydd yn ddiddorol iawn cyfrifo faint yn union y mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi lleihau ei ôl troed carbon - a faint o’n cydweithwyr sy’n parhau â’r diet.

––––––––––––––––––––––––– DIWEDD –––––––––––––––––––––––––––––

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Lewis Israel

press@swansea-union.co.uk

Am ragor o wybodaeth ar Veganuary, ewch i:

www.veganuary.com

 
Swansea University Students' Union