Ukraine Invasion - Student Support

At this troubling time, we wanted to reach out to our diverse student community to remind you that support is available to you.

Ukraine Invasion - Student Support

The current situation in Ukraine is deeply distressing to see, and the thoughts of everyone at your Students’ Union are with those in Ukraine and Russia, and those studying at Swansea from there.

At this troubling time, we wanted to reach out to our diverse student community to remind you that support is available to you.

This will be an incredibly concerning period particularly for students from the region: Ukraine, Russia, and the surrounding countries; as well as any student worried about the developments. There is support available for all.

You can contact the Students’ Union Advice and Support Centre who can provide wellbeing and emotional support via advice@swansea-union.co.uk. Our team of confidential advisors will do their absolute best to help you however they can.

You can also reach out to the University Wellbeing Service here.

CampusLife can also provide assistance with welfare issues and problems relating to international students. They also provide a listening service which offers a listening ear to whoever needs it and is completely confidential

Ymosodiad ar Wcráin - Cymorth i Fyfywyr

Mae’r sefyllfa bresennol yn yr Wcráin yn drallodus iawn i’w gweld, ac mae meddyliau pawb yn eich Undeb Myfyrwyr gyda’r rhai yn yr Wcráin a Rwsia, ac unigolion oddi yno sy’n astudio yn Abertawe.

Ar yr amser cythryblus hwn, roeddem am estyn allan i'n cymuned o fyfyrwyr amrywiol i'ch atgoffa bod cymorth ar gael i chi.

Bydd hwn yn gyfnod hynod bryderus yn enwedig i fyfyrwyr o'r rhanbarth: Wcráin, Rwsia, a'r gwledydd cyfagos; yn ogystal ag unrhyw fyfyriwr sy'n poeni am y datblygiadau. Mae cefnogaeth ar gael i bawb.

Gallwch gysylltu â Chanolfan Cyngor a Chymorth Undeb y Myfyrwyr a all ddarparu cymorth lles a emosiynol drwy advice@swansea-union.co.uk. Bydd ein tîm o gynghorwyr cyfrinachol yn gwneud eu gorau glas i'ch helpu chi sut bynnag y gallant.

Gallwch hefyd estyn allan i Wasanaeth Llesiant y Brifysgol yma.

Gall BywydCampws hefyd roi cymorth gyda materion lles a phroblemau sy'n effeithio ar fyfyrwyr rhyngwladol. Maent hefyd yn darparu gwasanaeth gwrando sy'n cynnig clust i wrando ar bwy bynnag sydd ei angen ac sy'n gwbl gyfrinachol. Gallwch gysylltu â BywydCampws.

 
Swansea University Students' Union