Veganuary Ambassadors

Veganuary

With Christmas and the new year approaching, we're already thinking about our New Year's resolutions - to be kinder, to wake up earlier, get outside more. But also, we're thinking about going Vegan! 

We plan on encouraging a month of activism and meat-free eating from January 1st until January 30th in a campaign you may know as Veganuary.

We're planning lots of interesting content and events to excite you and to teach you, and others, how to go about being vegan or vegetarian in an ethical way. However, we'd like to ask for help from any veteran vegans or part-time vegetarians to help us to help others taking the 30-day pledge in the form of Veganuary Ambassadors. 

If you'd like to apply to be a Veganuary Ambassador, please read the role description below and register your interest by emailing katie.phillips@swansea-union.co.uk before midnight 30/11/20. It's a flexible role and you don't need to feel comfortable in every responsibility, so let us know which parts excite you when you apply.

Veganuary ambassador role responsibilities

- Promote Veganuary & the 30-day pledge 

- Promote local vegan businesses/businesses that cater to vegans 

- Mentor non-vegans who are interested in veganism/vegetarianism

- Create and monitor a group chat and/or Facebook group to support those taking part in Veganuary  

- Create a positive discussion around veganism/vegetarianism

- Create social media polls/quizzes to raise awareness and understanding of veganism/vegetarianism

- Promote the Swansea University Vegan Society 

- Distribute vegan snacks in collaboration with the StudyAid campaign. 

- Assist in launching a collaboration with Too Good to Go & Olio 

- Take part in social media 'takeovers' with recipes, cooking demos, Q&As, and other exciting topics.

Veganuary

Gyda'r Nadolig a'r flwyddyn newydd yn agosáu, rydyn ni'n meddwl am addunedau'r Flwyddyn Newydd - i fod yn fwy caredig, i ddeffro'n gynharach, i fynd tu fas mwy. Ond hefyd, rydyn ni'n ystyried mynd yn fegan!

Rydyn ni'n bwriadu annog mis o actifiaeth ac osgoi cig rhwng Ionawr 1af ac Ionawr 30ain mewn ymgyrch o'r enw Veganuary.

Rydyn ni'n cynllunio llwyth o ddigwyddiadau diddorol i ti (ac eraill) ddysgu a mwynhau sut i fod yn fegan neu'n llysieuwr mewn ffordd foesegol. Hoffem ni ofyn am help gan unrhyw feganiaid neu lysieuwyr rhan-amser i fod yn Llysgenhadon Veganuary i'n helpu i helpu pobl eraill i gymryd yr addewid 30 diwrnod.

Os hoffet ti wneud cais i fod yn Llysgennad Veganuary, darllena'r disgrifiad rôl isod a chofrestra dy ddiddordeb trwy e-bostio katie.phillips@swansea-union.co.uk cyn hanner nos 30/11/20. Mae'n rôl hyblyg ac nid oes angen i ti deimlo'n gyffyrddus ym mhob cyfrifoldeb, felly gad i ni wybod pa rannau sydd o ddiddordeb i ti wrth wneud cais.

Cyfrifoldebau rôl Llysgennad Feganuary

- Hyrwyddo Veganuary a'r addewid 30 diwrnod

- Hyrwyddo busnesau fegan a busnesau lleol sy'n darparu ar gyfer feganiaid

- Mentora pobl sydd â diddordeb mewn feganiaeth/llysieuaeth

- Creu a monitro sgwrs grwp a/neu grwp Facebook i gefnogi'r rhai sy'n cymryd rhan yn Veganuary

- Creu trafodaeth gadarnhaol ynghylch feganiaeth/llysieuaeth

- Creu arolygon/cwisiau cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o feganiaeth/llysieuaeth

- Hyrwyddo Cymdeithas Fegan Prifysgol Abertawe

- Dosbarthu byrbrydau fegan mewn cydweithrediad ag ymgyrch StudyAid.

- Cynorthwyo wrth lansio cydweithrediad â Too Good to Go ac Olio

- Cymryd rhan mewn cynnwys cyfryngau cymdeithasol gyda ryseitiau, arddangosfeydd coginio, sesiynau Holi ac Ateb, a phynciau cyffrous eraill

 
Swansea University Students' Union