Welcome Volunteers Needed

Welcome is one of the busiest times of the academic year, as new and returning students make their way onto campus ahead of the start of term. Welcome relies on students from across the University volunteering their time to help deliver a range of activity, from meeting and greeting our newly arrived international students at the airport and bringing them onto our campuses to assisting with key collection. This year Welcome activity will run from Thursday 10th September – Friday 30th October, with peak levels of activity from Monday 14th September – Friday 9th October.

How can you help?

There are a number of roles available for students and staff to volunteer to undertake, varying in nature and time required. Volunteering is a great opportunity to be involved in the excitement of Welcome, and to gain or build on the experience of working with people. It would particularly suit those looking to gain experience in student-facing roles, although there are more 'behind the scenes' roles available as well. The bulk of Welcome activity will take place on campus, with social distancing measures in place. All students who volunteer will receive briefings and any necessary training. If you are able to support us, please get in touch.

How do I volunteer?

Please register your interest by contacting: welcome.campuslife@swansea.ac.uk

What roles are available?

We have split our Welcome volunteering roles into three broad themes: Airport Meet and Greet, Welcome to Swansea, and Student Events/Experience/Engagement.  

More info here

Mae'r cyfnod Croeso yn un o gyfnodau prysuraf y flwyddyn academaidd, wrth i fyfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd gyrraedd y campws cyn dechrau'r tymor. Mae'r gweithgarwch Croeso yn dibynnu ar myfyrwyr o bob rhan o'r Brifysgol i wirfoddoli yn eu hamser eu hunain i helpu i gynnal amrywiaeth o weithgareddau: o gwrdd â'n myfyrwyr rhyngwladol sydd newydd gyrraedd yn y maes awyr a theithio gyda nhw i'n campysau i gynorthwyo gyda chasglu allweddi.

Bydd y gweithgarwch Croeso eleni'n para o ddydd Iau 10 Medi tan ddydd Gwener 30 Hydref, gyda'r cyfnod prysuraf rhwng dydd Llun 14 Medi a dydd Gwener 9 Hydref.

Sut gallwch chi helpu?

Mae nifer o rolau gwirfoddoli ar gael i fyfyrwyr a staff, sy'n amrywio o ran eu natur a'r ymrwymiad amser. Mae gwirfoddoli'n gyfle gwych i fod yn rhan o gyffro'r gweithgareddau Croeso a chael profiad newydd, neu adeiladu ar brofiad sydd gennych eisoes, o weithio gyda myfyrwyr newydd a'u teuluoedd. Byddai'n hynod addas i'r rhai a hoffai gael profiad mewn rolau sy'n ymwneud yn uniongyrchol â myfyrwyr, er bod rolau mwy 'y tu ôl i'r llenni' eu natur ar gael hefyd. Cynhelir y rhan fwyaf o'r gweithgareddau Croeso ar y campws, gan ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol. Bydd yr holl myfyrwyr sy'n gwirfoddoli yn derbyn sesiynau briffio ac unrhyw hyfforddiant sy'n angenrheidiol. Os gallwch ein cefnogi, cysylltwch â ni.

Sut gallaf wirfoddoli?

Mynegwch eich diddordeb drwy gysylltu â: welcome.campuslife@abertawe.ac.uk.

Pa rolau sydd ar gael?

Rydym wedi rhannu ein rolau gwirfoddoli ar gyfer y gweithgarwch Croeso yn dair thema fras: Cwrdd a Chyfarch yn y maes awyr, Croeso i Abertawe a Digwyddiadau/Profiad/Ymgysylltu â Myfyrwyr.

Rhagor o wybodaeth yma.

 
Swansea University Students' Union