As your SU, we are committed to protecting and lawfully processing the data we hold about you. With the new laws on GDPR coming into effect we wanted to let you know how we receive and manage our data.

We get most of the data we process from Swansea University, through a data-sharing agreement. We rely on the basis of 'legitimate interests' for both processing your data and communicating with you. The data we hold about you helps us create profiles, organise societies and sports by groups as well as to reach out to you directly with any opportunities or news we may have.

We do not sell or share personal data outside of our organisation or the University unless we have your explicit consent.

You can read our full privacy document by clicking here and you can find out what data we hold on you by emailing a completed subject access request form to dataprotection@swansea-union.co.uk

In addition to our privacy policy, please take some time to review our refunds and returns policy which apply to all our services, venues and events by clicking here.

Fel eich Undeb, rydyn ni’n ymroddedig at ddiogelu a phrosesu’r data sydd gennym amdanoch chi yn gyfreithlon. Gyda chyfreithiau GDPR newydd yn dod i rym, hoffwn ni adael i chi wybod sut ydym yn derbyn a rheoli ein data.

Mae rhan fwyaf o'r data rydyn ni'n ei brosesu yn dod o Brifysgol Abertawe, drwy gytundeb rhannu data. Rydyn i'n dibynnu ar sail 'diddordeb cyfreithlon' wrth brosesu eich data a chyfathrebu gyda chi. Mae'r data sydd gennym amdanoch chi yn ein helpu i greu proffiliau, trefnu cymdeithasau a chwaraeon yn ôl grwpiau a chysylltu â chi'n uniongyrchol gydag unrhyw gyfleoedd neu newyddion sydd gennym.

Nid ydyn ni'n gwerthu neu rannu data personol tu hwnt i'n sefydliad neu'r Brifysgol oni bai bod gennym eich caniatâd echblyg.

Gellir darllen ein dogfen breifatrwydd lawn drwy glicio yma a gellir gweld pa ddata sydd gennym amdanoch chi drwy e-bostio ffurflen lawn at web@swansea-union.co.uk.

Yn ogystal â'n polisi preifatrwydd, cymerwch amser i adolygu eich polisi ad-daliadau a dychweliadau sy'n berthnasol at ein holl wasanaethau, bariau a digwyddiadau, drwy glicio yma.