Contact Us
Committee
Products
About


TRAILS 

25th September at 10am

King George V Playing Field, Ashleigh Road, Swansea, SA2 9AU

 

Swansea University Ladies’ Hockey Club was first established in 1920 and has become one of the biggest independent women’s club at the University. Every year, we continue to grow with a variety of people coming to join our club. 

 

Within the club, we have 4 teams. This means we can cater for beginners through to the advanced players. On weekends, our teams play in a range of divisions in the South Wales Women’s Hockey League. With our 1st team playing in Prem 1 after being promoted in the 2016/17 season, to the Development League that our 4th team are involved in, we accommodate for all players. All four teams also play on a Wednesday in the BUCs leagues. Have a look at the individual team’s pages to find out more about their individual leagues. Obviously we CANNOT forget about our 1st XI playing in the Welsh Varsity against Cardiff, which is the biggest game of the year for our girls. 

 

We’re not just about playing hockey. The club is a very social one, with socials running every Wednesday at 7pm and other events which are held throughout the year. These are all done with the Men’s Hockey Club. Our Freshers Families, Old Boys, Varsity, Tour and AGM are unmissable! Ask any of our members or other sports teams, we are one of the biggest social teams in the university, with many people joining as social members as our socials are unforgettable. If you enjoy a bit of fancy dress and full body paint, come and join us!

 

Whether you have been playing hockey for years at the highest level, or you have never picked up a hockey stick and want to start a new sport, SULHC is the club for you. Come and visit us at Freshers Fayre to speak to the committee and a few members of the club or give us a message on Facebook/email to find out more about joining our hockey family! I promise you will not regret joining us and it will be a big and memorable part of your university experience.

 

To contact captains for training times or any other inquiries, here are the details:

Harriet Barker, 1st Team Captain:  Harriet.grace.barker@hotmail.co.uk

Chiara Cimmino, 2nd Team Captain:  chiaracimmino29@gmail.com

Inida Cooke , 3rd Team Captain:  Indiacharlotte@gmail.com

Hayley Lewis, 4th Team Captain: haylz.lewis@hotmail.co.uk

 

Membership is £63!

 

Treialion

25ain o Fedi am 10yb

ym meysydd chwarae King George V, Ashleigh road, Abertawe, SA2 9AU

Sefydlwyd Clwb Hoci Merched Prifysgol Abertawe yn gyntaf ym 1920 ac mae wedi dod yn un o’r clybiau merched annibynnol mwyaf yn y Brifysgol. Bob blwyddyn, rydym yn parhau i dyfu gydag amrywiaeth o bobl yn dod i ymuno â’n clwb.

 

O fewn y clwb, mae 4 tîm gyda ni. Golyga hyn y gallwn ddarparu ar gyfer dechreuwyr I’r chwaraewyr datblygedig. Ar benwythnosau, mae ein timau’n chwarae mewn amrywiaeth o is-adrannau yng Nghynghrair Hoci Menywod De Cymru. Gyda’n tîm 1af yn chwarae yn ‘Prem 1’, ar ôl cael dyrchafiad yn y tymor 2016/17 i’r Gynghrair Datblygu/Development League y mae ein 4ydd tîm yn rhan ohoni, rydym yn darparu ar gyfer pob safon o chwaraewr. Mae’r pedwar tîm hefyd yn chwarae ar ddydd Mercher yn y cynghreiriau ‘BUCS’. Beth am edrych ar dudalennau’r tîm unigol i ddarganfod mwy am eu cynghreiriau unigol? Mae’n amlwg NA ALLWN NI anghofio am ein XI cyntaf yn chwarae yn y Farsity Cymru yn erbyn Caerdydd, sef gêm fwyaf y flwyddyn i’n merched.

 

Dydyn ni ddim am chwarae hoci yn unig. Mae’r clwb yn un gymdeithasol iawn, s’yn cynnwys nosweithiau cymdeithasol bob dydd Mercher am 7pm. Cynhelir digwyddiadau eraill trwy gydol y flwyddyn. Gwneir hyn i gyd gyda Chlwb Hoci’r Dynion. Mae ein Teuluoedd y Glas, Hen Fechgyn, Farsity, Taith a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn anhygoel! Gofynnwch i unrhyw un o’n haelodau neu dimau chwaraeon eraill; rydym yn un o’r timau cymdeithasol mwyaf yn y brifysgol, gyda llawer o bobl yn ymuno fel aelodau cymdeithasol ac mae ein digwyddiadau’n fythgofiadwy. Os ‘dych chi’n mwynhau ychydig o wisg ffansi a phaent corff llawn, dewch i ymuno â ni!

 

P’un a ‘dych chi wedi bod yn chwarae hoci am flynyddoedd ar y lefel uchaf, neu os nad ‘dych chi erioed wedi codi ffon hoci ac eisiau dechrau chwaraeon newydd, SULHC yw’r clwb i chi. Dewch i ymweld â ni yn Ffair y Glas i siarad â’r pwyllgor a rhai aelodau o’r clwb neu roi neges i ni ar Facebook / e-bost i gael gwybod mwy am ymuno â’n teulu hoci! Dw i’n addo na fyddwch yn difaru am ymuno â ni ac bydd yn rhan fawr a chofiadwy o’ch profiad prifysgol.

 

I gysylltu gyda'r captin, ebostiwch:

Harriet Barker, Tim 1af:  Harriet.grace.barker@hotmail.co.uk

Chiara Cimmino, 2ail Tim: chiaracimmino29@gmail.com

India Cooke, 3ydd Tim: Indiacharlotte@gmail.com

Hayley Lewis, 4ydd Tim: haylz.lewis@hotmail.co.uk

Aelodaeth am £63!