Statement from your SU

Student safety is our top priority here at Swansea Uni SU. Please read our full statement from your SU and Full-time Officers!

Statement from your SU

Your safety is our priority and therefore we want to express our commitment to you, our students.  

We are working in partnership with the Girls Night In campaign, Swansea University, South Wales Police, Swansea Council, and our night-time economy partners to take action on the growing concerns of spiking within our community. 

Throughout Freshers we delivered initiatives to promote student safety, through our Safe Night Out scheme. We realise that we can do more and we are working towards ensuring anti-spiking resources are available at JCs and Tafarn Tawe. We are working with our partner venues to ensure student safety is our top priority and all the correct welfare measures are in place.  

To continue this conversation on how we can help to tackle this issue, we are hosting an open student forum where we are asking for your thoughts, experiences, and concerns for us and our partners in the community to be able to put an action plan in place. This will take place on Wednesday 27th October at 7pm in the Refectory, Fulton House, Singleton Campus. 

More information will be available in the coming weeks about forthcoming safety campaigns and our progress on the matter with the wider community.   

Our Advice and Support Centre is there to offer help to any student that has been affected in any way by these recent incidents.  

Statement from your SU Full-Time Officers 

We hear you, and we’ll continue to listen and work with our students to find solutions so everyone can feel safe. Let’s focus on the people who are committing these crimes and think it is acceptable to do so, report any concerns and let them know that we will not stand by and let it continue.  

We’ll do everything we can to put provisions in place in our community so that everyone can take part in the night-time economy safely.  

Your Full-Time Officer Team will continue working with Girls Night In and the wider community, and we encourage you to come to our open forum next week to make your voice heard.  

Datganiad gan UM

Eich diogelwch yw ein blaenoriaeth ac felly rydym am fynegi ein hymrwymiad i chi, ein myfyrwyr.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r ymgyrch Girls Night In, Prifysgol Abertawe, Heddlu De Cymru, Cyngor Abertawe, a'n partneriaid economi yn ystod y nos i weithredu ar bryderon cynyddol sbeicio yn ein cymuned.  

Trwy gydol Wythnos y Glas, darparon ni fentrau i hyrwyddo diogelwch myfyrwyr, trwy ein cynllun Noson Ddiogel. Rydym yn cydnabod y gallwn wneud mwy ac rydym yn gweithio tuag at sicrhau bod adnoddau gwrth-sbeicio ar gael yn JCs a Tafarn Tawe. Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau mai diogelwch myfyrwyr yw ein prif flaenoriaeth a bod yr holl fesurau diogelwch cywir yn eu lle.

Er mwyn parhau â'r sgwrs ar sut y gallwn helpu i fynd i'r afael â'r mater hwn, rydym yn cynnal fforwm myfyrwyr agored lle rydym yn gofyn am eich meddyliau, eich profiadau a'ch pryderon i ni a'n partneriaid yn y gymuned allu rhoi cynllun gweithredu ar waith. Bydd hyn yn digwydd ar Ddydd Mercher 27ain Hydref am 7pm yn y Ffreutur, Ty Fulton, Campws Singleton.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf am ymgyrchoedd diogelwch sydd ar y gweill a'n cynnydd ar y mater gyda'r gymuned ehangach.

Mae ein Canolfan Gyngor a Chefnogaeth ar gael i gynnig help i unrhyw fyfyriwr sydd wedi cael ei effeithio mewn unrhyw ffordd gan y digwyddiadau diweddar hyn.

Datganiad gan Swyddogion Llawn-amser UM

Rydyn ni'n eich clywed chi, a byddwn ni'n parhau i wrando a gweithio gyda'n myfyrwyr i ddod o hyd i ddatrysiadau fel y gall pawb deimlo'n ddiogel. Gadewch i ni ganolbwyntio ar y bobl sy’n cyflawni’r troseddau hyn ac yn meddwl ei bod yn dderbyniol gwneud hynny, rhoi gwybod am unrhyw bryderon a rhoi gwybod iddynt na fyddwn yn gadael i hyn barhau.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i roi darpariaethau ar waith yn ein cymuned fel y gall pawb gymryd rhan yn yr economi yn ystod y nos yn ddiogel.

Bydd eich Tîm o Swyddogion Llawn-amser yn parhau i weithio gyda Girls Night In a'r gymuned ehangach, ac rydym yn eich annog i ddod i'n fforwm agored yr wythnos nesaf i leisio'ch barn.

 
Swansea University Students' Union